Cenrādis

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi 24,20 EUR
Pārreģistrācija CSDD  aptuveni 30 EUR
Izmaksas par CSDD pilnvaras noformēšanu 12.92 EUR
Līgumsods par atkāpšanos no līguma pirmo 6 mēnešu laikā 5 nomas maksājumu apmērā
Nokavējuma procenti 0.5% no kavētās summas
Parāda atgūšanas izdevumi 17 EUR
Ar parādu piedziņas darbībām saistītie izdevumi 100 EUR
Transportlīdzekļu remontu, transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm
Maksājuma veikšana filiālē 9.99 EUR