Cenrādis

Pakalpojums Izcenojums

Pieteikuma izskatīšana

BEZMAKSAS

Līguma nosacījumu grozījumi

24,20 EUR

Pārreģistrācija CSDD 

Saskaņā ar faktiskajām izmaksām CSDD - aptuveni 30 EUR

Izmaksas par CSDD pilnvaras noformēšanu

12.92 EUR

Līgumsods līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā noteikts diferencēts atkarībā no tā, kad līgums izbeigts

5 mēnešu nomas maksājumu apmērā, ja līgums izbeigts pirms minimālā nomas termiņa beigām un no līguma noslēgšanas dienas ir pagājuši mazāk par 9 mēnešiem; vai

3 mēnešu nomas maksājumu apmērā, ja līgums izbeigts pirms minimālā nomas termiņa beigām un no līguma noslēgšanas ir pagājuši vairāk par 9 mēnešiem; vai

2 mēnešu nomas maksājumu apmērā, ja līgums izbeigts pēc minimālā nomas termiņa, bet pirms līgumā noteiktā nomas termiņa beigām

Papildus izdevumi nododot transportlīdzekli Līguma laikā vai Līguma termiņa beigās

Auto noņemšana no uzskaites 3.02 EUR + PVN 21% apmērā1

Transportlīdzekļa eksplotācijas nodoklis par tekošo periodu, saskaņā ar CSDD informāciju. apmērā1

Nokavējuma procenti

0.5% no kavētās summas vai transportlīdzekļa vērtības1

1 Saskaņā ar līgumu un atkarībā no pārkāpuma veida

Parāda apkalpošanas un administrēšanas vidējie izdevumi, kas AS “Renti” rodas, klienta maksājumu kavējumam sasniedzot 10 dienas

 

14,05 + 21%PVN2

2 Pamatojoties uz vidējo izmaksu aprēķinu.

Parāda atgūšanas izdevumi, izbeidzot līgumu (rakstiska paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana, u.c. darbības, kas tiek veiktas līguma izbeigšanas gadījumā)

14,05 EUR + 21% PVN

Ar transportlīdzekļa meklēšanu un atgūšanu saistītie vidējie izdevumi, ja klients transportlīdzekli nav atdevis labprātīgi līgumā un laušanas paziņojumā norādītajā termiņā.

165,29 EUR + 21%PVN3

3 Pamatojoties uz vidējo izmaksu aprēķinu. Aprēķinā nav iekļautas evakuatora izmaksas, kas tiek piemērotas atsevišķi, ņemot vērā faktiskās pakalpojuma izmaksas.

Citas ar parāda piedziņu un transportlīdzekļu atgūšanu saistītās izmaksas (valsts nodevas, maksa par pieprasījumiem no datu bāzēm, evakuators u.c.)

Saskaņā ar faktiskajām izmaksām

Transportlīdzekļu remontu, tīrīšanas, transportēšanas un citu partneru izmaksas

Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm

Maksājuma veikšana filiālē

Bez maksas

Izmaksas par OCTA

Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības noteikto apdrošināšanas prēmiju

Izmaksas par KASKO4

4 Piemēro tikai gadījumā, ja līgums paredz obligātu KASKO apdrošināšanu un AS “Renti” ir izmantojis tiesību veikt apdrošināšanu patstāvīgi. AS “Renti” nav pienākums nodrošināt KASKO.

Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības noteikto apdrošināšanas prēmiju

Maksa par kopējā atļautā nobraukuma pārsniegšanu

0 EUR par katru nobraukto kilometru, kas pārsniedz līgumā norādīto

Maksa par dokumentu kopiju izgatavošanu un izsniegšanu

Pieprasījuma apstrāde un dokumenta nosūtīšana e-pastā: bezmaksas

Pieprasījuma apstrāde un dokumenta nosūtīšana pa pastu: bez maksas (līdz 5 A4 lapām) un 5 EUR par katru nākamo A4 lapu

 

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Līguma nosacījumu grozījumi 24,20 EUR
Pārreģistrācija CSDD  aptuveni 30 EUR
Izmaksas par CSDD pilnvaras noformēšanu 12.92 EUR
Līgumsods par atkāpšanos no līguma pirmo 6 mēnešu laikā 5 nomas maksājumu apmērā
Nokavējuma procenti 0.5% no kavētās summas
Parāda atgūšanas izdevumi 17 EUR
Ar parādu piedziņas darbībām saistītie izdevumi 100 EUR
Transportlīdzekļu remontu, transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm