Līguma noteikumi

Lejupielādēt

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

TRANSPORTLĪDZEKĻA ILGTERMIŅA NOMAS LĪGUMS

Definīcijas

Akts

Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku.

Apdrošinātājs

juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.

Autoparks

ilgtermiņa nomai pieejamo transportlīdzekļu kopums, kas atrodas Iznomātāja un/vai tā sadarbības partneru reģistrētās tirdzniecības vietās vai apskatāms interneta vietnē www.autotev.lv .

Cenrādis

Mājaslapā publicētais spēkā esošais Iznomātāja cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādītas Nomnieka Iznomātājam maksājamās pakalpojumu komisijas, kā arī Nomnieka Iznomātājam kompensējamie parāda piedziņas, Transportlīdzekļa atgūšanas, remonta un tamlīdzīgi izdevumi.

CSDD

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734.

Dabiskais nolietojums

Transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa izmaiņas, kā arī tā amortizācija, kas Līguma darbības laikā radušies Transportlīdzekļa dabiskā un parastā nolietojuma rezultātā, ievērojot Transportlīdzekļa lietošanas mērķi un tehniskās īpašības, Iznomātāja un/vai Transportlīdzekļa ražotāja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai, ekspluatācijas noteikumus un apkopes instrukcijas un ieteikumus.

Darba diena

jebkura diena, kurā ir atvērtas bankas Latvijā, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas.

Drošības nauda

Pamatnoteikumos norādītā drošības nauda, ko Nomnieks iemaksā Iznomātājam kā Nomnieka saistību izpildes nodrošinājumu pirms Transportlīdzekļa nodošanas Nomnieka lietojumā un turējumā.

E-identifikācija

personas datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas servisa sniedzēju, kuru Iznomātāja Mājaslapā izvēlas Nomnieks, un Iznomātāju, kā rezultātā Iznomātājs var identificēt Nomnieku. Autentificējoties, izmantojot autentifikācijas servisa sniedzēju, Nomnieks piekrīt tā datu nodošanai Iznomātājam.

GPS iekārta

globālās pozicionēšanas sistēmas iekārta, kas Iznomātāja uzdevumā var tikt uzstādīta Transportlīdzeklim.

Ikmēneša                      nomas maksājuma datums

Līguma Pamatnoteikumos norādītā kalendārā mēneša diena, līdz kurai ik mēnesi Nomnieks veic Nomas maksas samaksu par katru iepriekšējo Transportlīdzekļa nomas mēnesi. Maksājums veicams tekošajā mēnesi par katru iepriekšējo mēnesi.

Iznomātājs

akciju sabiedrība „Renti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203174147, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV- 1013, Latvija.

Iznomātāja banka un konts

Iznomātāja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Nomniekam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša Nomas maksas maksājumu.

KASKO        apdrošināšanas polise

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.

Klientu             apkalpošanas centrs

Iznomātāja vai Sadarbības partnera struktūrvienība/saimnieciskās darbības veikšanas vieta, kurā Iznomātājs sniedz pakalpojumus vai Iznomātāja vārdā un labā) pakalpojumus sniedz Sadarbības partneris.

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanas dienu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Līguma maksājumi

Nomnieka maksājumi Iznomātājam, kas ietver Nomas maksas maksājumus, nokavējuma procentus, līgumsodus, kā arī citus Līgumā vai Cenrādī noteiktos maksājumus.

Līgums

šis Nomnieka un Iznomātāja starpā noslēgtais Transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgums – Pamatnoteikumi un Vispārējie noteikumi ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Mājaslapa

Iznomātāja interneta mājaslapa ar adresi www.renti.lv.

Minimālais nomas termiņš

Pamatnoteikumos norādītais minimālais nomas termiņš, kura laikā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Nomnieka uzteikuma vai Nomniekam neizpildot Līguma noteikumus, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu Vispārējos noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā.

Nomas termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Nomniekam ir tiesības lietot Transportlīdzekli, ja Nomnieks pienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, un pienākums maksāt Nomas maksu. Ja Pusēm vienojoties Nomas termiņš tiek pagarināts vai noteikts cits Ikmēneša nomas maksājuma datums, Puses paraksta Pamatnoteikumu grozījumus vai atbilstoši Vispārējo noteikumu sadaļā “Nomas termiņa pagarināšana” noteiktajā kārtībā vienojas par Nomas termiņa grozījumiem, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Nomas maksa

Pamatnoteikumos norādītā mēneša nomas maksa (ieskaitot visus uz Nomas maksu Līguma noslēgšanas brīdī attiecināmos nodokļus), ko par Transportlīdzekļa lietošanu Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi ne vēlāk kā līdz Ikmēneša nomas maksājuma datumam.

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.

Pagarināšanas maksa

Samaksa Iznomātājam par Nomas termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Iznomātājs nosaka un piedāvā Nomniekam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.2.p.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

 

Papildus maksājumi

ar Līguma izpildi un Transportlīdzekli saistītie maksājumi, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Pamatnoteikumos norādītajiem papildus maksājumiem un Cenrādī norādītajiem maksājumiem.

Pieteikums

atbilstoši Vispārējiem noteikumiem Nomnieka izteikts pieteikums iznomāt Transportlīdzekli no Iznomātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Privātuma Politika

Iznomātāja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Iznomātājs apstrādā klientu, tai skaitā, Nomnieka, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.renti.lv) vai jebkurā Iznomātāja klientu apkalpošanas vietā.

Puse/s

Nomnieks vai/un Iznomātājs.

PVN

pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē.

Sadarbības partneris

AS “mogo”, reģistrācijas numurs 50103541751, vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, ar kuru Iznomātājs ir noslēdzis sadarbības vai komercaģenta līgumu un kas Iznomātāja vārdā un labā sniedz Nomniekam ar Līgumu saistītos nomas pakalpojumus.

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), ko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā.

Transportlīdzekļa vērtība

Pamatnoteikumos noteiktā un Pušu saskaņotā Transportlīdzekļa vērtība uz Līguma noslēgšanas brīdi, kas noteikta, ņemot vērā Transportlīdzekļa modeli, vecumu, komplektāciju un tehnisko stāvokli, tirgus nosacījumus, Dabisko nolietojumu, kā arī citus būtiskus nosacījumus.

Transportlīdzekļa      atlikusī vērtība

Transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar Iznomātāja grāmatvedības ierakstiem, kādā noteiktā brīdī Nomas termiņa laikā vai pēc Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam.

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

Mogo Grupa un saistītie uzņēmumi

Mogo Grupa ir Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēta publiska ierobežotas atbildības sabiedrība Mogo Finance

S.A. un visas Mogo Finance S.A. tieši vai netieši kontrolētās juridiskās personas (meitas uzņēmumi), tai skaitā, bet ne tikai:  AS "mogo",  reģistrācijas numurs:  50103541751, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013;   AS "Renti", reģistrācijas numurs: 40203174147, juridiskā adrese, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013; AS "Primero Finance", reģistrācijas numurs: 40203148375, juridiskā adrese, Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010; AS "Longo Latvia", reģistrācijas numurs: 40203147079, juridiskā adrese, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013.

2.    Līguma priekšmets
2.1.    Ar Līguma noslēgšanu Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības turēt un lietot (nomāt) Transportlīdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt Transportlīdzekli nomā uz Līgumā noteikto termiņu, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.2.    Nomnieks apliecina, ka patstāvīgi un pēc saviem ieskatiem ir izvēlējies Transportlīdzekli no Autoparka vai Trešās personas un apzinās, ka Transportlīdzeklis ir lietots.
2.3.    Iznomātājs apliecina, ka Iznomātājam ir tiesības iznomāt Nomniekam Transportlīdzekli uz šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.

3.    Pieteikums un tā izskatīšana
3.1.    Lai noslēgtu Līgumu, Nomnieks vai nu:
3.1.1.    Mājaslapā aizpilda Pieteikumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas; vai
3.1.2.    aizpildītu Pieteikumu nosūta Iznomātājam uz e-pastu info@renti.lv; vai
3.1.3.    iesniedz Iznomātājam Pieteikumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā.
3.2.    Apstiprinot un iesniedzot Pieteikumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Vispārējo noteikumu 12.11., 12.13., 20.4. un 20.5.punktā un Privātuma Politikā noteikto personas datu apstrādi.
3.3.    Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, par to informējot Nomnieku vai gadījumos, kad Nomnieks pieteikumu iesniedzis Iznomātāja sadarbības partnerim, par atteikumu tiek informēts Nomnieka sadarbības partneris, kurš informē Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu iznomāt Nomniekam Transportlīdzekli, ja vien normatīvie akti neparedz pretējo.
3.4.    Ja Iznomātājs atsaka Nomniekam iznomāt Transportlīdzekli, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.
3.5.    Iznomātājam ir tiesības neizskatīt Pieteikumu un nepieņemt lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, ja Nomnieks ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Iznomātāju vai jebkuru Mogo Grupas uzņēmumu noslēgto līgumu.
3.6.    Pieteikuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Nomniekam vēl nenozīmē Līguma noslēgšanu.

4.    Līguma noslēgšana
4.1.    Kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Pieteikumu, pieņēmis pozitīvu lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, tad Iznomātājs informē par to Nomnieku, bet gadījumos, kad Nomnieks pieteikumu iesniedzis Iznomātāja sadarbības partnerim, par pieņemot lēmumu tiek informēts Nomnieka sadarbības partneris, kurš informē Nomnieku.
4.2.    Līguma būtiskie noteikumi tiek izskaidroti Nomniekam un Līgums tiek noslēgts Nomniekam klātesot Klientu apkalpošanas centrā.
4.3.    Līgums stājas spēkā un tiek uzskatīts par noslēgtu dienā, kad abas Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. Vispārējie noteikumi netiek parakstīti, un tie Nomniekam tiek nosūtīti uz Nomnieka e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, kā arī Nomniekam tie jebkurā laikā ir pieejami Iznomātāja interneta vietnē www.renti.lv. Gadījumā, ja Puses paraksta arī Vispārējos noteikumus, tad Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Pamatnoteikumus un Vispārējos noteikumus, un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei un Vispārīgie noteikumi uz Nomnieka e-pastu tiek sūtīti pēc Iznomātāja izvēles.
4.4.    Parakstot Līgumu atbilstoši Vispārīgo noteikumu 4.3. punktā noteiktajam, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un pilnībā sapratis Līguma noteikumus
– gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus, kā arī saņēmis parakstītu Pamatnoteikumu eksemplāru, un apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības. Gadījumā, ja Puses ir parakstījušas arī Vispārējos noteikumus, tad Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis parakstītus gan Pamatnoteikumus, gan Vispārējos noteikumus.
4.5.    Līgums tiek parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
 
4.6.    Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku vai tiek atzīts par spēkā neesošu, tas nerada atlikušo noteikumu spēkā neesamību. Spēku zaudējušus Līguma noteikumus ir jāaizstāj ar Līguma mērķim un saturam atbilstošiem jauniem noteikumiem.

5.    Transportlīdzekļa nodošana un pieņemšana Nomnieka lietošanā
5.1.    Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Nomniekam tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
5.1.1.    Iznomātājs ir saņēmis Drošības naudu (ja vien Pamatnoteikumos nav noteikts, ka Drošības nauda nav jāmaksā);
5.1.2.    Transportlīdzeklim ir OCTA;
5.1.3.    Nomnieks ir iesniedzis Iznomātājam tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts KASKO saskaņā ar Līguma noteikumiem (ja vien Pamatnoteikumos nav noteikts, ka KASKO nav nepieciešama);
5.1.4.    ir parakstīts un spēkā stājies Pamatnoteikumos norādītais Papildus nodrošinājuma līgums (ja tāds ir);
5.1.5.    ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa iznomāšanai Nomniekam (ja tādi ir).
5.2.    Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem un termiņu faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli, parakstot Aktu, kurā tiek cita starpā norādīts Transportlīdzekļa odometra radījums (km), atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu skaits, aprīkojums un komplektācija, Transportlīdzekļa tehniskais un vizuālais stāvoklis. Īpašumtiesības uz Transportlīdzekli saglabā Iznomātājs un Iznomātājam ir tiesības visā Līguma darbības laikā paturēt vienu Transportlīdzekļa atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu un atslēgu komplektu.
5.3.    Pirms Līguma un Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Nomnieka prasībām.
5.4.    Ar Līguma un Akta parakstīšanu Nomnieks apliecina, ka:
5.4.1.    Nomnieks ir pārliecinājies par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Nomnieka prasībām;
5.4.2.    Transportlīdzeklim nav konstatēti tādi trūkumi, kuri uzmanīgam Iznomātājam nevarētu palikt apslēpti;
5.4.3.    noslēdzot Līgumu Nomnieks ir ņēmis vērā to, ka Transportlīdzeklis ir lietots, savukārt, Iznomātājs nav izcēlis jebkādas, lai kādas tās būtu, Transportlīdzekļa īpašības un vienlaikus nav apgalvojis, ka Transportlīdzeklim nebūs un neatklāsies nekādi trūkumi, kuri var tikt konstatēti ekspluatējot to Līguma darbības laikā;
5.4.4.    Nomnieks pats ir izvēlējies Transportlīdzekli un uzņemas visu atbildību un risku par tā pārbaudi, stāvokli, uzturēšanu lietošanai derīgā stāvoklī un nastām Līguma darbības laikā, kā arī konstatēto defektu novēršanu, nododot to atpakaļ Iznomātājam;
5.4.5.    Nomnieks uzņemas ne tikai atbildību par Nomnieka vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem vai Transportlīdzekļa bojāeju, bet atbilstoši Civillikuma 2148. un 2153. pantam uzņemas arī Transportlīdzekļa nejaušas bojāšanās vai bojāejas risku, kā arī risku zaudēt iespēju lietot Transportlīdzekli nepārvaramas varas dēļ vai jebkādu aprobežojumu to lietot;
5.4.6.    neprasīs Līguma izbeigšanu pārmērīga zaudējuma dēļ;
5.4.7.    Nomnieks uzņemas atbildību par visām iespējamās sekām un riskiem, kas saistītas ar Transportlīdzekli kā paaugstinātas bīstamības avotu.
5.5.    Ņemot vērā Vispārējo noteikumu 5.4. punktā minētos apstākļus, Iznomātājs neuzņemas pienākumu veikt iespējamo trūkumu vai defektu novēršanu, kā arī, ja trūkumi vai defekti tiks atklāti, Iznomātājs:
5.5.1.    attiecīgi nesamazinās vai neatmaksās jau samaksāto Nomas maksu ne pilnībā, ne daļēji;
5.5.2.    neatlīdzinās Nomnieka izdevumus par trūkumu vai defektu novēršanu, tajā skaitā, bet ne tikai nepieciešamos un derīgos izdevumus;
5.5.3.    neapmainīs Transportlīdzekli pret tādu pašu vai ekvivalentu;
5.5.4.    nenovērsīs nekādus iespējamos Transportlīdzekļa trūkumus vai defektus;
5.5.5.    nepiekritīs atcelt šo Līgumu un atmaksāt Nomas maksu un jebkādus citus Nomnieka par labu Iznomātājam veiktos maksājumus.
5.6.    Pēc Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par saviem līdzekļiem veikt visas nepieciešamās darbības, lai Nomnieks šo 5 (piecu) dienu laikā CSDD tiktu reģistrēts kā Transportlīdzekļa turētājs.
5.7.    Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nav izpildīti visi Vispārējo noteikumu 5.1.punktā minētie priekšnosacījumi un/vai 5 (piecu) dienu laikā pēc Akta parakstīšanas Nomnieks nav izpildījis Vispārējo noteikumu 5.6.punktā noteikto pienākumu, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, rakstiski par savu atkāpšanos paziņojot Nomniekam. Šajā gadījumā uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts ar brīdi, kad Iznomātājs ir nosūtījis paziņojumu par vienpusēju atkāšanos no šī Līguma.

6.    Transportlīdzekļa lietošana
6.1.    Nomniekam Transportlīdzeklis tiek iznomāts lietošanai personīgām vajadzībām. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību un visus riskus par Transportlīdzekļa stāvokli visu tā Nomas termiņa laiku, ar pienākumu atdot to Iznomātājam tādā stāvoklī, kādā Transportlīdzeklis tika sākotnēji nodots Nomniekam, pieļaujot Dabisko nolietojumu, izņemot Vispārējo noteikumu 7.2. punktā noteikto Nomnieka atbildību par atsevišķu Transportlīdzekļa detaļu remontu/nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā. Nomnieka atbildība saglabājas arī pēc Nomas termiņa, ja Transportlīdzeklis pēc Nomas termiņa netiek atdots Iznomātājam.
6.2.    Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka Transportlīdzeklis tiek lietots saprātīgi tā kā to lietotu krietns un rūpīgs saimnieks, ņemot vērā ierastās transportlīdzekļu vadīšanas prasības un spēkā esošos ceļu satiksmi reglamentējošos normatīvos aktus.
6.3.    Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Nomnieka laulātais, pilngadību sasniegušie bērni un vecāki vai Nomnieka paziņotais un Iznomātāja apstiprinātais Transportlīdzekļa šoferis. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Nomnieks ir atbildīgs par to, lai tām būtu Latvijas Republikā derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība un minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma noteikumu izpildi un iespējamiem izdevumiem un zaudējumiem, kas var rasties, ekspluatējot Transportlīdzekli, neatkarīgi no tā, kurš ir vadījis Transportlīdzekli.
6.4.    Transportlīdzekli nedrīkst lietot:
6.4.1.    braukšanai, kas varētu pazemināt Transportlīdzekļa vērtību vairāk, nekā tas notiktu parastas vadīšanas apstākļos;
6.4.2.    braukšanas apmācībai vai kurjera pakalpojumu sniegšanai bez iepriekšējas rakstiskas Iznomātāja piekrišanas;
6.4.3.    piekabes, treilera vai tamlīdzīga objekta vilkšanai komerciālos nolūkos;
6.4.4.    ātrumsacensībās vai cita veida sacensībās;
6.4.5.    ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) bez iepriekšējas rakstiskas Iznomātāja piekrišanas/pilnvaras (Iznomātāja piekrišana/pilnvara izbraukšanai ārpus EEZ nav garantija, ka izbraukšana netiks liegta ar robežsardzes amatpersonu pieņemtiem lēmumiem; Iznomātājs neuzņemas nekādu atbildību, ja robežsardzes amatpersonas aizliedz Transportlīdzekļa iebraukšanu kādā no valstīm);
6.4.6.    iznomāšanai, apakšnomai vai jebkāda veida pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī citu veidu pakalpojumiem.
6.5.    Nomnieks neaprobežoti uzņemas jebkurus iespējamos izdevumus vai zaudējumus attiecībā pret Trešo Personu, kas var rasties, ekspluatējot Transportlīdzekli.
6.6.    Nomniekam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu.
6.7.    Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas veikt Transportlīdzekļa pārbūvi un/vai izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā, tajā skaitā mainīt Transportlīdzekļa modifikāciju vai uzstādīt īpašu aprīkojumu, un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam gadījumā ir Iznomātāja īpašums un Iznomātājam nav pienākuma segt Nomnieka izdevumus par šādu uzlabojumu izdarīšanu, izņemot, ja Puses par to iepriekš rakstiski ir vienojušās.
 
6.8.    Nomas termiņā Nomniekam ir atļauts ar Transportlīdzekli nobraukt ne vairāk kā Pamatnoteikumos norādīto pieļaujamo kilometrāžu (Kopējais atļautais nobraukums Nomas termiņā). Ja pēc Nomas termiņa beigām vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas tiek konstatēts, ka ir pārsniegta Pamatnoteikumos norādītā pieļaujamā kilometrāža, Nomniekam ir pienākums kopā ar citiem Līguma maksājumiem Vispārējo noteikumu 15.4. un
15.6. punktā norādītajā apmērā un kārtībā samaksāt Iznomātājam maksu par papildus nobrauktajiem kilometriem. Nomnieks tiek atbrīvots no pienākuma samaksāt Iznomātājam maksu par Pamatnoteikumos norādītās pieļaujamās kilometrāžas pārsniegumu, ja pēc Nomas termiņa beigām vai Līguma izbeigšanas Nomnieks iegūst Transportlīdzekli savā īpašumā.
6.9.    Šajā Līgumā nepieciešamo pieļaujamās kilometrāžas aprēķinu izdarīšanai Puses pieņem, ka Nomas termiņā ar Transportlīdzekli viena kalendārā mēneša laikā ir atļauts nobraukt kilometrāžu, kas atbilst Pamatnoteikumos norādītajam Kopējam atļautajam nobraukumam Nomas termiņā, dalītam ar kalendāro mēnešu skaitu Nomas termiņā, bet vienas kalendārās dienas laikā ir atļauts nobraukt kilometrāžu, kas atbilst Pamatnoteikumos norādītajam Kopējam atļautajam nobraukumam Nomas termiņā, dalītam ar kalendāro dienu skaitu Nomas termiņā.

7.    Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas noteikumi
7.1.    Nomnieks no Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža uzņemas pilnu un neaprobežotu atbildību par Transportlīdzekļa uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remontu, tas ir, jebkurā situācijā, kad Transportlīdzeklim ir jāveic nepieciešamie un derīgie labojumi (Latvijas Civillikuma izpratnē vai ražotāja noteiktajos intervālos) un kad Transportlīdzeklis ir jāremontē, lai ar to varētu piedalīties ceļu satiksmē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remontdarbi ir jāveic tādā kvalitātē, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, satiksmes drošībai, Transportlīdzekļa ražotāja rekomendācijām.
7.2.    Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa Tehnisko apskati CSDD. Šī pienākuma izpildes ietvaros Nomnieks tajā skaitā nodrošina:
7.2.1.    Transportlīdzekļa ražotāja noteiktās tehniskās apkopes, kas tiek veiktas ražotāja noteiktajos intervālos un atbilstoši apstiprinātajiem apkopē veicamo darbu aprakstiem;
7.2.2.    Transportlīdzekļa remontdarbus, kas ietver:
1)    pārbaudes, mērījumus un regulēšanas darbus;
2)    frikcijas detaļu (bremžu uzlikas, bremžu diski, logu slotiņas, siksnas, gultņi u.c.), akumulatoru, spuldžu u.c. nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā;
3)    medicīniskās aptieciņas un ugunsdzēšamā aparāta atjaunošanu vai nomaiņu, ja tiem beidzies derīguma termiņš;
4)    garantijas remontdarbus;
5)    bremžu, degvielas, dzesēšanas, elektro un izplūdes sistēmu, motora, pārnesumkārbas, transmisijas, piekares, šasijas, stūres iekārtas u.c. remontu un detaļu nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā;
6)    tehnoloģisko šķidrumu papildināšanu (tajā skaitā, logu mazgājamo šķidrumu);
7)    jebkuru citu bojājumu novēršanu Transportlīdzeklim, kuru iestāšanās ir varbūtēja / paredzama un atkarīga no konkrētā Transportlīdzekļa.
7.3.    Nomniekam ir pienākums visā šī Līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt, ka Transportlīdzeklis ir aprīkots ar normatīvo aktu prasībām un Transportlīdzekļa ražotāja rekomendācijām (izmērs un kravnesība) atbilstošām riepām, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām Transportlīdzeklis tika nodots Nomniekam. Nomnieks nodrošina Transportlīdzeklim:
7.3.1.    sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā pirms ziemas vai vasaras sezonas iestāšanās, kas noteikta ceļu satiksmes noteikumos;
7.3.2.    riepu uzglabāšanu ārpus sezonas laika;
7.3.3.    riepu, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, iegādi nolietoto vai bojāto riepu vietā, ja tas nepieciešamas Dabiskā nolietojuma vai bojājuma rezultātā.
7.4.    Nomniekam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts. Ja Nomnieks neveic pasākumus dokumentu atjaunošanai, Iznomātājam ir tiesības to veikt Nomnieka vietā. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt Iznomātājam visus tā izdevumus un Cenrādī norādīto Iznomātāja komisijas maksu par dokumentu atjaunošanu.
7.5.    Nomniekam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne retāk kā vienu reizi gadā, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Nomniekam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.
7.6.    Nomniekam nav tiesību uz Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas izdevumu atlīdzību, ko tas ir veicis Transportlīdzeklim, ja vien Puses nav rakstveidā atsevišķi vienojušās par pretējo.
7.7.    Iznomātājs nav atbildīgs par defektiem, kā arī citiem Transportlīdzekļa bojājumiem, kas varētu rasties un ietekmēt Transportlīdzekļa vērtību un iespēju to lietot.

8.    Transportlīdzekļa apdrošināšanas noteikumi
8.1.    Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem:
8.1.1.    ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu (izņemot gadījumu, ja Pamatnoteikumos pielīgts, ka Iznomātājs nodrošina OCTA apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu);
8.1.2.    nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgums un KASKO apdrošināšanas līgums (ja KASKO apdrošināšana nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumos noteikto), ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Iznomātājam jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Iznomātājam ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.
8.2.    Ja Nomnieks nav izpildījis Pamatnoteikumu un / vai Vispārējo noteikumu 8.1.punktā apdrošināšanas prasības par apdrošināšanas veikšanu, tad Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Iznomātājs uz termiņu pēc saviem ieskatiem ar Iznomātāja izvēlētu Apdrošinātāju. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Iznomātāja rakstveida rēķina/paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam atlīdzināt Iznomātājam tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Nomniekam iesniegto Iznomātāja rēķinu/paziņojumu. attiecīgi visus ar apdrošināšanu saistītos izdevumus Iznomātājam atmaksā Nomnieks. Tādā gadījumā Nomniekam ir arī pienākums ievērot visus apdrošināšanas noteikumus, par kuriem Iznomātājs vai Apdrošinātājs paziņo Nomniekam, nosūtot tos uz Nomnieka e-pasta vai pasta adresi. Šajā punktā noteiktais ir Iznomātāja tiesība, bet nav pienākums; Iznomātājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatot izmantot Vispārīgo noteikumu 17.5.5. punktā noteikto tiesību vienpusēji atkāpties no Līguma.
8.3.    Ja Nomnieks ir apstiprinājis Iznomātāja piedāvāto OCTA Apdrošinātāju un to, ka Iznomātājs nodrošina OCTA apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, tad parakstot Līgumu, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs slēdz Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgumu ar Iznomātāja piedāvāto OCTA Apdrošinātāju, saskaņā ar kuru Iznomātājs būs apdrošināšanas ņēmējs un apdrošinātais, kuram paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, un Nomnieks – Transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs un turētājs. Vienlaicīgi Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs ir tiesīgs pagarināt
 
apdrošināšanas līgumu ar Apdrošinātāju, ar ko noslēgts spēkā esošais apdrošināšanas līgums, visu Nomas termiņu. Nomnieks sedz visus ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu saistītos izdevumus saskaņā ar Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem. Pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas Iznomātājs vai Apdrošinātājs 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta Nomniekam uz tā norādīto elektronisko adresi vai pa pastu apdrošināšanas polisi un noteikumus.
8.4.    Nomniekam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumos noteikto) un OCTA apdrošināšanas līgumu noteikumus. Nomnieks ir atbildīgs par visiem Iznomātāja zaudējumiem un izdevumiem, kas rodas dēļ tā, ka Nomnieks nav ievērojis OCTA un/vai KASKO apdrošināšanas līguma noteikumus.
8.5.    Noslēdzot OCTA apdrošināšanas līgumu, Nomniekam ir jānodrošina, lai Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgumā tiktu norādīts, ka Nomnieks ir Transportlīdzekļa turētājs, bet Iznomātājs – īpašnieks.
8.6.    Noslēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Pamatnoteikumos noteikto), Nomnieks nodrošina, lai apdrošināšanas līgumā tiktu norādīts, ka:
8.6.1.    apdrošinājuma ņēmējs ir Nomnieks;
8.6.2.    apdrošināšanas labuma guvējs un atlīdzības saņēmējs ir Iznomātājs;
8.6.3.    apdrošināšana sedz vismaz tādus riskus kā bojājumi, pilnīga bojāeja, ceļu satiksmes negadījums, uguns, dabas stihijas, zādzība, laupīšana, trešo personu prettiesiskas darbības, jaunvērtības apdrošināšana (piemērojams tikai jauniem transporta līdzekļiem);
8.6.4.    apdrošinājuma summa nav mazāka par Transportlīdzekļa tirgus vai atjaunošanas vērtību.
8.7.    Par Līguma noteikumiem atbilstošām tiek atzītas tikai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētu apdrošināšanas sabiedrību izsniegtās polises.
8.8.    Iestājoties apdrošināšanas gadījumam:
8.8.1.    Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba diena laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās informēt Iznomātāju par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un Transportlīdzekļa stāvokli, kā arī rīkoties saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, t.sk., pārstāvēt Iznomātāju sarunās ar apdrošinātāju;
8.8.2.    Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā, Iznomātājs saņemto apdrošināšanas atlīdzību vispirms novirza Nomnieka no Līguma maksājumu parāda dzēšanai, bet atlikumu – Transportlīdzekļa remontdarbu veikšanas apmaksai, ja vien Puses un apdrošinātājs nevienojas citādi. Ja apdrošināšanas atlīdzība netiek saņemta, Nomniekam ir jāatjauno Transportlīdzeklis par saviem līdzekļiem, kā arī jāturpina maksāt Līguma maksājumus;
8.8.3.    Transportlīdzekļa bojāejas, zādzības vai laupīšanas gadījumā, neatkarīgi no tā, vai Nomnieks ir vainojams par bojāeju, zādzību vai laupīšanu:
8.8.3.1.    Nomnieks turpina maksāt Nomas maksājumus līdz brīdim, kamēr apdrošinātājs izmaksā Iznomātājam apdrošināšanas atlīdzību;
8.8.3.2.    Iznomātājs saņemto apdrošināšanas atlīdzību vispirms novirza Nomnieka Līguma maksājumu parāda un pēc tam Transportlīdzekļa atlikušās vērtības dzēšanai;
8.8.3.3.    Ja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Nomnieka Līguma saistību izpildei un/vai Transportlīdzekļa atlikušās vērtības dzēšanai, Nomniekam ir pienākums Iznomātāja paziņojumā norādītajā termiņā samaksāt Iznomātājam radušos starpību starp izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību un summu, kas nepieciešama Nomnieka Līguma saistību izpildei un/vai Transportlīdzekļa atlikušās vērtības dzēšanai;
8.8.3.4.    ja saskaņā ar apdrošinātāja lēmumu apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, tad Nomniekam ir pienākums Iznomātāja paziņojumā norādītajā termiņā samaksāt Iznomātājam naudas summu, kas nepieciešama Transportlīdzekļa atlikušās vērtības kompensēšanai un Nomnieka Līguma saistību izpildei (ja Nomniekam ir vēl citas no Līguma izrietošas, neizpildītas maksājumu saistības).
8.9.    Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, tajā skaitā, bet ne tikai strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu, apdrošināšanas atlīdzības apmēru, kā arī gadījumi, kad ar Transportlīdzekli notikušais negadījums nav apdrošināšanas gadījums, neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
8.10.    Nomnieks nepieciešamības gadījumā pārstāv Iznomātāju strīdos ar apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru, kā arī uz sava rēķina veic visas nepieciešamās formalitātes apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanai un saņemšanai par labu Iznomātājam, kā arī strīdu risināšanai.
8.11.    Ja Pamatnoteikumos nav noteikta prasība nodrošināt Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšanu vai Nomnieks tādu nav nodrošinājis, tad Transportlīdzekļa bojājums, bojāeja, zādzība, laupīšana vai jebkurš cits negadījums, neatkarīgi no tā, vai Nomnieks pie tā ir vainojams, neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes, tajā skaitā, bet ne tikai Nomas maksājumu veikšanas, Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanas vai atlikušās vērtības kompensēšanas Iznomātājam, ja Transportlīdzekļa stāvoklis nav atjaunojams vai Transportlīdzeklis ir nozagts.
8.12.    Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radīsies Trešajām personām un Iznomātājam, ja Nomnieks Līguma darbības laikā nebūs nodrošinājis OCTA apdrošināšanu.
9.    Līguma maksājumi un izdevumi
9.1.    Par Transportlīdzekļa nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Pamatnoteikumos noteikto ikmēneša Nomas maksu. Nomnieks apņemas veikt Nomas maksas maksājumus tā, lai katrs Nomas maksājums tiktu saņemts Iznomātāja kontā ne vēlāk kā Līguma Pamatnoteikumos norādītajā Ikmēneša nomas maksājumu datumā, apmērā un valūtā. Nomas maksā ir iekļauti visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, kas uz Līguma noslēgšanas dienu jāmaksā Nomniekam vai Iznomātājam saistībā ar Nomas maksu.
9.2.    Pusēm vienojoties, var tikt noteikts cits Ikmēneša nomas maksājuma datums.
9.3.    Ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic iepriekšējā darba dienā.
9.4.    Nomas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Akta parakstīšanas brīdi, kad Nomnieks ir pieņēmis Transportlīdzekli, un aprēķins tiek apturēts ar nākamo dienu pēc Transportlīdzekļa nodošanas atpakaļ Iznomātājam, ko apliecina attiecīgs Akts.
9.5.    Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu vai skaidrā naudā Iznomātāja Klientu apkalpošanas centros.
9.6.    Nomniekam ir pienākums, veicot jebkādu Līguma maksājumu ar pārskaitījumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.
9.7.    Ja Nomnieks veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 9.6.punkta noteikumiem, tad Iznomātājam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties šajā punktā minētajiem apstākļiem Iznomātājs apņemas informēt par to Nomnieku vienā no Vispārējos noteikumos minētajiem saziņas veidiem.
9.8.    Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad Iznomātājam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Nomnieku par izmaiņām, nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu par ikmēneša maksājumu.
9.9.    Nomnieks pats apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus, kā arī Līgumā tieši nenorādītus maksājumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa ekspluatēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai citus ar Tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.
9.10.    Nomniekam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam par laika periodu no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam. Ja Nomnieks normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neapmaksā piespriesto administratīvo sodu vai citu nauda sodu, Iznomātājam ir tiesības apmaksāt to Nomnieka vietā. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums Līgumā noteiktajā termiņā kompensēt Iznomātājam tā samaksāto administratīvo sodu vai citu naudas sodu, kā arī samaksāt komisijas maksu Cenrādīt norādītajā apmērā.
9.11.    Papildus Nomas maksai Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izsniegtiem rēķiniem 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas:
 
9.11.1.    maksā Iznomātājam komisijas maksājumus un kompensē izdevumus atbilstoši Iznomātāja Cenrādim, kas pieejams Iznomātāja Mājas lapā; un/vai
9.11.2.    kompensē Iznomātājam jebkurus pamatotus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai Transportlīdzekļa apdrošināšanu, Līguma izbeigšanu, Transportlīdzekļa pārņemšanu, atgūšanu, transportēšanu uz Iznomātāja stāvlaukumu, Transportlīdzekļa vērtības kompensēšanu bojāejas gadījumā, remontu, defektu novēršanu, saņemot Transportlīdzekli pēc Līguma termiņa beigām vai pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, jebkāda veida reģistrācijas, pārreģistrācijas, noņemšanas no uzskaites, reģistrācijas pārtraukšanas, dzēšanas u.c. maksas, administratīvos naudassodus un soda naudas/līgumsodus par cita veida pārkāpumiem attiecībās ar trešajām personām, soda naudas par satiksmes noteikumu un automašīnu novietošanas noteikumu pārkāpšanu, valsts un pašvaldības nodokļus un nodevas, trešo personu prasījumus par laika periodu no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam; un/vai
9.11.3.    kompensē jebkurus iespējamos izdevumus vai zaudējumus attiecībā pret Trešo Personu, kas radušies, ekspluatējot Transportlīdzekli laikā no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam.
9.12.    Ja Nomnieks vēršas pie Iznomātāja ar lūgumu pārskatīt un/vai mainīt Līguma noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai Nomas maksas apmēru un termiņus, un Iznomātājs piekrīt šādam Nomnieka lūgumam vai izsaka Nomniekam citu piedāvājumu, kuru Nomnieks akceptē, Nomniekam ir pienākums Iznomātājam samaksāt Cenrādi noteikto Komisijas maksu, lai šādi grozījumi stātos spēkā.
9.13.    Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” Puses vienojas, ka attaisnojuma dokumentu apmaiņa notiek elektroniskā veidā, t.i. Iznomātājs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem un citiem Līguma ietvaros veicamiem maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Nomniekam pa elektronisko pastu uz Pieteikumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi. Nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi ne vēlāk kā līdz Ikmēneša nomas maksājuma datumam, neskatoties uz to, vai no Iznomātāja ir saņemts rēķins/paziņojums.
9.14.    Ja Nomnieks savlaicīgi neapmaksā Iznomātāja rēķinus un/vai nokavē Ikmēneša nomas maksājuma datumu, tad Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentu samaksu.
9.15.    Ja kādam par labu Iznomātājam veicamam maksājumam ne Līgumā, ne rēķinā nav noteikts apmaksas termiņš, tad Puses vienojas, ka šāds maksājums ir veicams 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas.
9.16.    Ja Nomnieks izdara maksājumu citā valūtā, tad Iznomātājs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kāda ir norādīta Pamatnoteikumos, pēc Iznomātāja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Nomnieka veiktais maksājums nesedz kārtējo Nomas maksājumu, rēķina summu vai parādu, Nomnieks apņemas 3 (trīs) Darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma un/vai rēķina saņemšanas dienas dzēst attiecīgo starpību. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas konvertāciju, pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Nomnieks.
9.17.    Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
1)    Līgumā noteikto izdevumu samaksai (skat. 9.10. un 9.11. punktu),
2)    Līgumā noteikto komisijas maksu samaksai,
3)    Nokavējuma procentu samaksai,
4)    Nomas maksājumu samaksai,
5)    līgumsoda samaksai.
9.18.    Visi maksājumi saskaņā ar Līgumu un Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem Nomniekam ir jāveic neatkarīgi no tā, vai Transportlīdzeklis attiecīgajā brīdī ir vai nav lietojams. Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums, sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, Transportlīdzekļa aizturēšana, nogādāšana attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēšana no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju, neatbrīvo Nomnieku no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.

10.    Drošības nauda
10.1.    Kā nodrošinājumu no šī Līguma izrietošo saistību izpildei Nomnieks samaksā Iznomātājam Drošības naudu Pamatnoteikumos norādītajā apmērā. Pēc Līguma noslēgšanas Iznomātājs iesniedz Nomniekam rēķinu/paziņojumu par Drošības naudas samaksu, kas Nomniekam uzreiz ir jāapmaksā skaidrā naudā Līguma noslēgšanas vietā vai tajā pašā dienā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja rēķinā/paziņojumā norādīto kontu.
10.2.    Drošības naudas izlietošana, tās apmēra atjaunošana un atmaksa:
10.2.1.    Iznomātājs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma izlietot Drošības naudu jebkura no šī Līguma vai normatīvā akta izrietoša prasījuma apmierināšanai, ja saistības izpildes nokavējums ir ilgāks par 5 (piecām) kalendārajām dienām;
10.2.2.    Ja Iznomātājs ir izlietojis visu vai daļu no Drošības naudas, tad Nomniekam pēc Iznomātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā jānodrošina Drošības naudas apmēra atjaunošana līdz Pamatnoteikumos norādītajam;
10.2.3.    Ja šim Līgumam izbeidzoties, Drošības nauda Līguma saistību izpildes nodrošināšanai netiek izmantota vai tiek izmantota daļēji, tad tā pilnībā vai tās atlikusī daļa atmaksājama Nomniekam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Nomnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
10.3.    Nomniekam nav tiesību prasīt procentu pieaugumu no Drošības naudas.

11.    GPS iekārta
11.1.    Nomnieks apzinās un saprot, ka Transportlīdzeklis Iznomātāja uzdevumā var tikt aprīkots ar GPS iekārtu, kas paredzēta Transportlīdzekļa drošībai pret zādzību/piesavināšanos, kā arī Nomnieka no šī Līguma izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai un pārbaudei, kā ietvaros Iznomātājs, cita starpā, var apstrādāt Transportlīdzekļa ģeolokācijas datus un saņemt paziņojumus par Transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus atļautās teritorijas saskaņā ar Privātuma Politikā paredzētajiem noteikumiem. Iznomātājam ir tiesības uz sava rēķina visā šī Līguma darbības laikā Transportlīdzeklim uzstādīt jebkādas ģeolokācijas izsekošanas vai attālinātas Transportlīdzekļa izslēgšanas iekārtas pēc Iznomātāja ieskatiem.
11.2.    Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas veikt GPS iekārtas, ja tāda ir uzstādīta Transportlīdzeklim, demontāžu vai pārlikšanu uz citu transportlīdzekli, kā arī atslēgšanu.
11.3.    Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja motivēta pieprasījuma nodot Iznomātājam Transportlīdzekli Iznomātāja norādītā vietā un dot iespēju Iznomātājam uzstādīt vai veikt Transportlīdzeklī uzstādītās GPS iekārtas remontdarbus.

12.    Citas Pušu tiesības un pienākumi
12.1.    Nomniekam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Iznomātājam, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Nomnieks saņem no Iznomātāja pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 14.1.punktu.
12.2.    Nomniekam 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošināšanu.
12.3.    Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vai nu tieši vai ar pilnvarotas personas starpniecību pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma uzrādīt Iznomātājam Transportlīdzekli un dot iespēju Iznomātājam pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.
12.4.    Ja Transportlīdzeklis tiek aizturēts, nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēts no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Transportlīdzekli savā vai Iznomātāja turējumā, bet gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājam ir tiesības pārņemt Transportlīdzekli un izbeigt Līgumu bez pienākuma atlīdzināt Nomniekam jebkādus zaudējumus un atgriezt Nomniekam tā samaksāto Nomas maksu un citus maksājumus.
 
12.5.    Nomniekam ir jāziņo Iznomātājam par savu nodomu iesniegt tiesā pieteikumu par Nomnieka maksātnespēju 5 (piecas) Darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.
12.6.    Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Iznomātāju, ja:
12.6.1.    mainās Nomnieka vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija, kā arī bankas konts;
12.6.2.    Transportlīdzeklis tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
12.6.3.    tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
12.6.4.    Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
12.6.5.    ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process;
12.6.6.    Transportlīdzeklis pazūd (tajā skaitā notikusi tā zādzība), tiek bojāts vai iestājas pilnīgas bojāejas gadījums, vai ir iestājies kāds cits gadījums, kas var apdraudēt Līguma izpildi.
12.7.    Nomniekam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
12.8.    Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Iznomātājam kā Transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības šī Līguma darbības laikā pēc saviem ieskatiem un nesaskaņojot ar Nomnieku atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt Transportlīdzekli par labu jebkurai trešajai personai, nodrošinot, ka šis Līgums ar visiem tajā ietvertajiem noteikumiem ir spēkā esošs, Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā saistošs jaunajam Transportlīdzekļa īpašniekam un Iznomātājam tiek saglabātas tiesības iznomāt Transportlīdzekli Nomniekam uz šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem. Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā Nomnieks ar šo Līgumu bez nosacījumiem un neatsaucami pilnvaro Iznomātāju Nomnieka vārdā parakstīt Iznomātājam pēc formas un satura pieņemamu pārjaunojumu, ar kuru uz jauno Transportlīdzekļa īpašnieku tiek pārjaunotas Līgumā noteiktās saistības.
12.9.    Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Iznomātāja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
12.10.    Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam Trešo personu. Nomnieks neiebilst, ka šādā gadījumā Iznomātājs izpauž Trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Nomnieks piekrīt un apzinās, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par Iznomātāja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju Trešajām personām.
12.11.    Nomnieks piekrīt, ka, cedējot Trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām Trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam Trešo personu. Šādā gadījumā Trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Nomnieku, kādas ir noteiktas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Nomnieku par šādu cesiju.
12.12.    Nomnieks piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Iznomātājam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Iznomātājs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus Iznomātājam uz Iznomātāja kontu vai citu kontu, kas norādīts Iznomātāja rēķinā/paziņojumā Nomniekam. Papildus tam, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par faktu, ka Iznomātājs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Iznomātājs cedē no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Iznomātāja paziņojumā Nomniekam.
12.13.    Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust Trešajām personām šādu ar Nomnieku saistītu informāciju: Nomnieka dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi un citu ar Nomnieku saistītu informāciju. Piedāvājot iespēju cesijas ceļā iegūt no Līguma izrietošos prasījumus, Iznomātājs apņemas publiski neizpaust Nomnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi vai citu informāciju, pēc kuras Nomnieks varētu tikt identificēts. Pēc cesijas līguma noslēgšanas Iznomātājs cesionāram nodod visu Iznomātāja rīcībā esošo informāciju par Nomnieku.

13.    Transportlīdzekļa nodošana Iznomātājam pēc Nomas termiņa beigām un Līguma izbeigšanas gadījumā
13.1.    Nomniekam ir jāievēro, ka:
13.1.1.    Transportlīdzekļu nodošanas punkti (vietas), to adreses un darba laiki ir norādīti Iznomātāja Mājaslapā.
13.1.2.    Notekot Nomas termiņam uz kādu noslēgts Līgums, Nomniekam ir pienākums savlaicīgi sazināties ar Iznomātāju un ne vēlāk kā pēdējā Nomas termiņa dienā nodot Transportlīdzekli Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā, izņemot gadījumu, ja Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Nomas termiņa pagarinājumu. Ja Nomas termiņa pēdējā dienā atbilstoši Iznomātāja Mājaslapā publicētajai informācijai nestrādā neviens Transportlīdzekļu nodošanas punkts, tad Transportlīdzeklis jāatgriež atpakaļ nākamajā darba dienā līdz pulksten 12:00.
13.1.3.    Nomniekam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Transportlīdzeklis nekavējoties ir jānodod Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā kādā no Transportlīdzekļu nodošanas punktiem to darba laikā. Tikai Nomnieka paziņojums nav par pamatu Nomas maksas aprēķina apturēšanai.
13.1.4.    Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja šo tiesību ir izmantojis Iznomātājs, Nomniekam Transportlīdzeklis ir jānodod Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā Līguma pirmstermiņa paziņojumā norādītajā termiņā un vietā vai kādā no Transportlīdzekļu nodošanas punktiem.
13.1.5.    Iznomātāja vietā Transportlīdzekli var pārņemt arī Iznomātāja norādīts Sadarbības partneris vai pilnvarotā persona.
13.1.6.    Ja Nomnieks savlaicīgi nenodod Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera valdījumā, tad Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam Nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Pamatnoteikumos norādītās Transportlīdzekļa vērtības par katru kavēto dienu.
13.1.7.    Transportlīdzekļa nodošanu apliecina Nomnieka un Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera parakstīts Akts, izņemot gadījumus, ja Transportlīdzeklis tiek atgūts piespiedu kārtā un / apstākļos, kad Akta parakstīšana nav iespējama.
13.2.    Jebkurā no gadījumiem, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts atpakaļ Iznomātājam:
13.2.1.    Atgrieztajam Transportlīdzeklim jābūt:
1)    ar tīru virsbūvi un salonu,
2)    ražotāja komplektācijā (tajā skaitā, bet ne tikai transportlīdzekļa atslēgas),
3)    ar sezonai atbilstošām riepām, kas ir ne sliktākas par riepām (klase un nodilums), ar kādām bija aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam,
4)    izietai Tehniskai apskatei, kurā Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā novērtēts ar “0” vai “1” un piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, kas ir spēkā vēl vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc dienas, kurā parakstīts Akts par Transportlīdzekļa nodošanas atpakaļ Iznomātājam;
13.2.2.    Atgrieztajam Transportlīdzeklim nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Dabisko nolietojumu Līguma darbības laikā, ievērojot, ka Dabiskais nolietojums nav attiecināms uz Vispārējo noteikumu 7.2. punktā noteikto Nomnieka atbildību par atsevišķu Transportlīdzekļa detaļu remontu/nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā.
13.2.3.    Kopā ar Transportlīdzekli ir jānodod arī tehniskā un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistītā dokumentācija (ja tāda ir nodota Nomniekam)
13.2.4.    Ja atgrieztais Transportlīdzeklis neatbilst 13.2. punktā noteiktajam, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa sakopšanai/atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa nodošanas dienā Nomniekam un varētu saņemt atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Kopšanas pakalpojumu, remontdarbu un materiālu izdevumu apmēru nosaka Iznomātājs, pamatojoties uz
 
pakalpojumu sniedzēju un pārdevēju piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm. Ja Transportlīdzeklis ir tādā stāvoklī, ka to nav iespējams atjaunot, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma samaksāt Iznomātājam Transportlīdzekļa atlikušo vērtību attiecīgajā brīdī kā atlīdzību par Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir saņēmis Iznomātājs (ja Transportlīdzeklim bija Nomnieka noformēta KASKO apdrošināšanas polise).
13.3.    Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, patstāvīgi pārņemot Transportlīdzekli savā varā pašam vai piesaistot Trešās personas, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Nomnieks termiņā nenodod Transportlīdzekli Iznomātājam.

14.    Pilnvarojums
14.1.    Iznomātājs pēc Nomnieka rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Nomniekam pilnvaru šādos gadījumos:
14.1.1.    strīdu risināšanai ar apdrošināšanas sabiedrībām un jebkādu citu ar Transportlīdzekli saistītu strīdu risināšanai ar Trešajām personām;
14.1.2.    Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Nomniekam nav neizpildītu saistību pret Iznomātāju.
14.2.    Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 14.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Nomniekam, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.

15.    Nokavējuma un saistību neizpildes sekas
15.1.    Iznomātājs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. Papildus minētajam, ja Transportlīdzeklim ir uzstādīta atbilstoša ierīce, Iznomātājam ir tiesības Līguma maksājumu kavējuma gadījumā attālināti izslēgt Transportlīdzekli.
15.2.    Ja Nomnieks neizpilda vai pārkāpj vienu vai vairākus no šādiem Vispārējos noteikumos noteiktajiem pienākumiem: (i) pienākumu risināt visus ar Transportlīdzekli saistītos strīdus, (ii) pienākumu lietot Transportlīdzekli tikai personīgām vajadzībām, ievērojot noteiktos lietošanas ierobežojumus, (iii) uzturēt Transportlīdzekli Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī, (iv) segt visus ar Transportlīdzekli saistītos izdevumus,
(v) pienākumu ievērot OCTA un/vai KASKO apdrošināšanas noteikumus un/vai (vi) pienākumu neizpaust informāciju par Līgumu, tad Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 50 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi) par katru saistību neizpildes gadījumu.
15.3.    Ja Nomnieks neizpilda vai pārkāpj vienu vai vairākus no šādiem Vispārējos noteikumos noteiktajiem pienākumiem/aizliegumiem: (i) aizliegumu atsavināt un ieķīlāt Transportlīdzekli, (ii) aizliegumu nodot Transportlīdzekli Trešajām personām, (iii) pienākumu Līguma darbības laikā nodrošināt OCTA un KASKO (ja KASKO paredzēts), (iv) pienākumu Iznomātājam uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu vai apdrošināšanu, (v) Transportlīdzeklis ir aizturēts, nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēts no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ un/vai (vi) pienākumu paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos vai citu Vispārīgo noteikumu 12.6. punktā norādīto notikumu, tad Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 150 EUR par katru saistību neizpildes gadījumu.
15.4.    Ja nododot Nomas priekšmetu Iznomātāja valdījumā, nobraukto kilometru daudzums ir lielāks par Pamatnoteikumos norādīto Kopējo atļauto nobraukumu Nomas termiņā, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam maksu 0 EUR (Nulle eiro un 0 centi) par katru nobraukto kilometru, kas pārsniedz Pamatnoteikumos norādīto.
15.5.    Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu/izdevumu atlīdzināšanas pienākuma.
15.6.    Līgumā noteikto maksu par atļautā nobraukuma pārsniegšanu, nokavējuma procentu un līgumsoda samaksu Nomnieks veic 7 (septiņu) Darba dienu laikā no Iznomātāja attiecīga paziņojuma/rēķina nosūtīšanas brīža.
15.7.    Iznomātājam atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 17.5.2.punktu, Nomniekam 10 (desmit) Darba dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma/rēķina saņemšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam Transportlīdzekļa atlikusī vērtība, ja Transportlīdzeklis nav bijis apdrošināts (tajā skaitā nav bijis apdrošināts pret iestājušos risku), Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Transportlīdzekļa atlikušo vērtību vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir saņēmis Iznomātājs.

16.    Nomas termiņa pagarināšana
16.1.    Iznomātājam ir tiesības piedāvāt Nomas termiņa pagarināšanu, nosūtot Nomniekam informatīvu paziņojumu, kurā norādīta piedāvātā Pagarināšanas maksa, vai piedāvājumu izsakot telefoniski. Ja Nomnieks līdz Nomas termiņa beigām nav saņēmis Iznomātāja informatīvo paziņojumu ar piedāvāto Pagarināšanas maksu, Nomniekam ir tiesības pašam ierosināt Nomas termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Nomas termiņa pagarināšanas pieteikumu Mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) no sava Līgumā norādītā e-pasta nosūtot Nomas termiņa pagarināšanas pieprasījumu uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”.
16.2.    Nekavējoties pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Nomas termiņa pagarināšanas pieteikumu, Iznomātājs pieņem lēmumu par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru vai atteikumu, informējot Nomnieku e-pastā vai telefoniski par pieņemto lēmumu.
16.3.    Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Nomas termiņa pagarināšanu, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Nomas termiņu
16.4.    Ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja lēmuma par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēra paziņošanas Nomniekam Nomnieks apstiprina Nomas termiņa pagarināšanu no Nomnieka konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Iznomātāja kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „PAGARINĀJUMS”, attiecīgā rēķina numuru vai citu informāciju, kas nepārprotami liecina par maksājuma saistību ar Nomas termiņa pagarinājumu. Ja Iznomātājs nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Nomnieka šajā punktā noteiktajā termiņā, Iznomātāja lēmums par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Nomniekam ir jāpiesakās Nomas termiņa pagarināšanai atkārtoti.
16.5.    Nomas termiņa pagarinājums uz Iznomātāja lēmumā par Nomas termiņa pagarināšanu noteikto termiņu stājas spēkā pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis Pagarināšanas maksu. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas Iznomātājs noformē un Nomniekam nosūta paziņojumu par Nomas termiņa pagarinājumu.
16.6.    Gadījumā, ja ar identifikācijas maksājumu Iznomātājs nevar Nomnieku identificēt, tad Iznomātājs pirms paziņojuma par Nomas termiņa pagarinājumu ir tiesīgs papildus pieprasīt, lai Nomnieks izmanto citu metodi, kas ļauj identificēt Nomnieku, vai lūgt Nomnieku ierasties klātienē.

17.    Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
17.1.    Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
17.2.    Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksājis Iznomātājam visu tam pienākošos Nomas maksu, kā arī aprēķinātos nokavējuma procentus, līgumsodus un citus Līgumā un Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi piemēroti) un atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī vai gadījumā, ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts Iznomātājam sliktākā stāvoklī – saskaņā ar Līgumu sedzis visus Iznomātāja zaudējumus/izdevumus.
17.3.    Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta attiecīgās Līguma Puses kontā.
17.4.    Nomniekam ir tiesības visā Līguma darbības laikā pirms termiņa atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Iznomātāju. Ja Līgums tiek izbeigts Minimālā nomas termiņa laikā vai pirms Nomas termiņa, tad Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteikto līgumsodu par Nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Šādā gadījumā, pēc tam, kad Nomnieks saskaņā ar Līguma noteikumiem ir atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam un samaksājis visus Līguma maksājumus, kam līdz
 
Transportlīdzekļa atgriešanai ir iestājies samaksas termiņš un kas saskaņā ar Līgumu vai Cenrādi pienākas Iznomātājam, Iznomātājam pret Nomnieku nebūs nekādu pretenziju par Transportlīdzekļa nomu un Līguma izpildi.
17.5.    Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot Nomnieku, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
17.5.1.    Nomnieks ilgāk par 10 (desmit) kalendārām dienām ir pilnībā vai daļēji nokavējis kādu ar Līgumu noteikto Nomas maksājumu, un/vai Komisijas maksu vai cita Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu saskaņā ar Iznomātāja rēķinu/paziņojumu;
17.5.2.    Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses;
17.5.3.    Pēc Līguma noslēgšanas Iznomātājs atklāj, ka Nomnieks Iznomātājam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Nomnieka saistību izpildi vai Iznomātāja lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam;
17.5.4.    Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda prasības, kas noteiktas Līguma Vispārējo noteikumu sadaļā “Transportlīdzekļa lietošana”, “Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas noteikumi”, “Transportlīdzekļa apdrošināšanas noteikumi”, “GPS iekārta”, “Citas Pušu tiesības un pienākumi” vai “Nokavējuma un saistību neizpildes sekas” noteiktos pienākumus, vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā noteiktos pienākumus un konstatētais pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
17.5.5.    Nomnieks nav veicis OCTA (izņemot gadījumu, ja Pamatnoteikumos pielīgts, ka Iznomātājs nodrošina OCTA apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu) un/ vai KASKO apdrošināšanu (ja KASKO apdrošināšana nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumos noteikto);
17.5.6.    pret Nomnieku tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības;
17.5.7.    Nomnieks likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas;
17.5.8.    ja Nomnieks nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti citā starp Nomnieku un Iznomātāju noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;
17.5.9.    tiesā ir iesniegts Nomnieka maksātnespējas procesa pieteikums vai ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process;
17.5.10.    Nomnieks ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu;
17.5.11.    attiecībā pret galvinieku – juridisku personu, kas galvojusi par Nomnieka saistībām, tiesā iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, galvinieks tiek reorganizēts vai likvidēts, vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Nomnieks nav nodrošinājis citu Iznomātājam pieņemamu galvojumu;
17.5.12.    galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Nomnieka saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, attiecībā pret galvinieku tiesā iesniegts fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums vai galvinieks neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Nomnieks nav nodrošinājis citu Iznomātājam pieņemamu galvojumu;
17.5.13.    Nomnieks atsauc kādu saskaņā ar Līgumu Iznomātājam sniegtu piekrišanu un/vai pilnvarojumu;
17.5.14.    Nomniekam vai ar Nomnieku saistītām personām (Nomnieka laulātais un/vai galvinieks) pret Iznomātāju vai kādu no Mogo Grupas uzņēmumiem ir iestājies saistību neizpildes gadījums, kas izriet no jebkura cita noslēgta līguma;
17.5.15.    5 (piecu) dienu laikā pēc Akta parakstīšanas Nomnieks no Iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ CSDD nav reģistrēts kā Transportlīdzekļa turētājs.
17.6.    Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 17.5.punktā minēto apstākļu iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Iznomātājs nosūtījis Nomniekam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
17.7.    Ja Iznomātājs Līgumā noteiktajos gadījumos vienpusēji pirms termiņa atkāpjas no Līguma:
17.7.1.    Iznomātājam nav jāatdod Nomniekam no tā saņemtie Nomas maksājumi, Komisijas un jebkuri citi no Nomnieka saņemtie vai Nomnieka vārdā veiktie maksājumi, ko Iznomātājs saņēmis Līguma izpildes ietvaros;
17.7.2.    Nomniekam nekavējoties pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma jānodod Iznomātājam vai Iznomātāja sadarbības partnerim Transportlīdzeklis pilnā komplektācijā saskaņā ar Vispārējo noteikumu sadaļas “Transportlīdzekļa nodošana Iznomātājam pēc Nomas termiņa beigām un Līguma izbeigšanas gadījumā” noteikumiem, ar visām tā aizdedzes atslēgām un drošības sistēmu pultīm (jā tādas ir uzstādītas), Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un citiem dokumenti, kas Nomniekam tika nodoti ar Aktu;
17.7.3.    Nomnieks neatsaucami pilnvaro Iznomātāju bez papildu juridisku procedūru uzsākšanas pārņemt savā valdījumā Transportlīdzekli vai uzticēt pārņemšanu Trešajām personām;
17.7.4.    jebkuri Transportlīdzekļa uzlabojumi, ko Nomnieks izdarījis un kurus nav iespējams atdalīt no Transportlīdzekļa nenodarot tam kaitējumu vai kā rezultātā ar Transportlīdzekli nevar piedalīties ceļu satiksmē, bez atlīdzības pāriet Iznomātāja īpašumā (ja vien Puses nav vienojušās citādāk).
17.7.5.    Nomniekam pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma un papildu nosacījumu izpildes ir jāsedz visi no Līguma izrietošie Iznomātāja prasījumi, tajā skaitā jāsamaksā Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktais līgumsods par Nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu;
17.7.6.    Nomniekam tiek aprēķina un ir jāmaksā Nomas maksa par periodu līdz Transportlīdzekļa atdošanai Iznomātājam, Iznomātāja sadarbības partnerim vai citai Iznomātāja pilnvarotai personai.

18.    Līguma noteikumu grozīšana
18.1.    Līguma noteikumi var tikt grozīti vai papildināti tikai Pusēm par to vienojoties rakstveidā. Izņēmums rakstveida vienošanās nepieciešamībai ir:
(1)    identifikācijas maksājums no Nomnieka konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, vai cita metode, kas ļauj identificēt Nomnieku,
(2)    grozījumi Līguma maksājumos, ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu,
(3)    grozījumi Cenrādī.
18.2.    Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad par izmaiņām Līguma maksājumos Iznomātājs 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informē Nomnieku, nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, un tie stājas spēkā pēc minētā termiņa bez papildu juridisku procedūru veikšanas.
18.3.    Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrādi, tajā skaitā noteikt jaunas izdevumu pozīcijas vai izslēgt esošās. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir pieejama Mājaslapā un Nomniekam tiek paziņota, izmantojot Iznomātājam pieejamos saziņas līdzekļus ar Nomnieku, vismaz
 
14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms izmaiņu piemērošanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu informāciju par izmaiņām Cenrādī un jauno Cenrādi. Cenrāža aktuālā redakcija ir pieejama Iznomātāja Mājaslapā un tā tiek piemērota Pušu turpmākajās attiecības.

19.    Strīdu izskatīšana
19.1.    Līgums jāpilda un visi ar tā izpildi saistītie Pušu strīdi ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
19.2.    Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, vai spēkā neesamību, sākotnēji tiek risināts starp Pusēm. Pusēm nespējot panākt vienošanos, strīds galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.    Citi noteikumi
20.1.    Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.
20.2.    Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
20.3.    Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai e-pastu, uz pasta adresi un/vai e-pasta adresi, kas ir norādītas Līgumā vai Pieteikumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules nodošanu pasta iestādei, bet e-pasta sūtījums – 2. (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas.
20.4.    Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs ir tiesīgs veikt Nomnieka personas datu apstrādi, kā arī nodot un saņemt Nomnieka datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, kredītinformācijas birojiem, kā arī parādvēstures datubāzēm u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Iznomātāja Privātuma Politiku.
20.5.    Iznomātājam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Nomnieka norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru, nosūtīt e- pasta vēstules uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Nomnieka pasta adresi, lai sasniegtu Nomnieku Līguma izpildes ietvaros. Ja Nomnieks nav sasniedzams, izmantojot Nomnieka norādītos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, tad Iznomātājs, lai sazinātos ar Nomnieku, var izmantot jebkuru kontaktinformāciju, kas tam ir kļuvusi zināma vai iepriekšējās sadarbības laikā izmantota saziņai ar Nomnieku.
20.6.    Nomnieks ir informēts, ka finansējums Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu sniegšanai Nomniekam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Nomas maksas samaksas var tikt izmantoti Iznomātāja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Nomnieks apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Iznomātāja un Nomnieka saistību izpildi, Iznomātājs var nodot Nomnieka personas datus minētajai Trešajai personai.
20.7.    Noslēdzot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un iepazinies ar Iznomātāja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Iznomātāja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.
20.8.    Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.
20.9.    Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

Lejupielādēt

VISPĀRĒJIE TRANSPORTLĪDZEKĻA ILGTERMIŅA NOMAS LĪGUMA AR PĀRDOŠANAS OFERTES UN AKCEPTA OPCIJU NOTEIKUMI

Definīcijas

Akts

Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, kas tiek noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku.

Apdrošinātājs

juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli.

Autoparks

Iznomātājam piederošo transportlīdzekļu kopums, kas atrodas Iznomātāja kā lietotu transportlīdzekļu tirgotāja reģistrētā tirdzniecības vietā.

Cenrādis

Mājaslapā publicētais spēkā esošais Iznomātāja cenrādis ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādīti Iznomātāja parāda piedziņas, Transportlīdzekļa atgūšanas, remonta un tamlīdzīgi izdevumi.

CSDD

valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Miera ielā 25, Rīgā, LV-1001.

Dabiskais nolietojums

Transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa izmaiņas, kā arī tā amortizācija, kas Līguma darbības laikā radušies Transportlīdzekļa dabiskā un parastā nolietojuma rezultātā, ievērojot Transportlīdzekļa lietošanas mērķi un tehniskās īpašības, Iznomātāja un/vai Transportlīdzekļa ražotāja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai, ekspluatācijas noteikumus un apkopes instrukcijas un ieteikumus.

Darba diena

jebkura diena, kurā ir atvērtas bankas Latvijā, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas.

Drošības nauda

Pamatnoteikumos norādītā drošības nauda, ko Nomnieks iemaksā Iznomātājam kā Nomnieka saistību izpildes nodrošinājumu pirms Transportlīdzekļa nodošanas Nomnieka lietojumā un turējumā.

E-identifikācija

personas datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas servisa sniedzēju, kuru  Iznomātāja Mājaslapā izvēlas Nomnieks, un Iznomātāju, kā rezultātā Iznomātājs var identificēt Nomnieku. Autentificējoties, izmantojot autentifikācijas servisa sniedzēju, Nomnieks piekrīt tā datu nodošanai Iznomātājam.

GPS iekārta

globālās pozicionēšanas sistēmas iekārta, kas Iznomātāja uzdevumā var tikt uzstādīta Transportlīdzeklim.

Grafiks

Pamatnoteikumos norādītais vai saskaņā ar Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Nomas maksas maksājumu grafiks.

Ikmēneša nomas maksājuma datums

Grafikā norādītā kalendārā mēneša diena, līdz kurai ik mēnesi Nomnieks veic Nomas maksas samaksu par katru iepriekšējo Transportlīdzekļa nomas mēnesi. Maksājums veicams tekošajā mēnesi par katru iepriekšējo mēnesi.

Iznomātājs

akciju sabiedrība „Renti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203174147, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija.

Iznomātāja banka un konts

Iznomātāja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos vai Nomniekam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša Nomas maksas maksājumu.

KASKO apdrošināšanas polise

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.

Klientu apkalpošanas centrs

Iznomātāja vai Sadarbības partnera struktūrvienība, kurā tiek sniegti Iznomātāja (vai Iznomātāja vārda un labā) pakalpojumi.

Likumiskie procenti

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanas dienu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma izbeigšanas.

Līguma maksājumi

Nomnieka maksājumi Iznomātājam, kas ietver Nomas maksas maksājumus, nokavējuma procentus, līgumsodus, kā arī citus Līgumā vai Cenrādī noteiktos maksājumus.

Līgums

šis Nomnieka un Iznomātāja starpā noslēgtais Transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgums ar pārdošanas ofertes un akcepta opciju ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

Mājaslapa

Iznomātāja interneta mājaslapa ar adresi www.renti.lv.

Minimālais nomas termiņš

Pamatnoteikumos norādītais minimālais nomas termiņš, kura laikā, ja Līgums tiek izbeigts, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu Vispārējos noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā.

Nomas termiņš

Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Nomniekam ir tiesības lietot Transportlīdzekli, ja Nomnieks pienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, un pienākums maksāt Nomas maksu. Ja Pusēm vienojoties, tiek pagarināts Nomas termiņš vai noteikts cits Ikmēneša nomas maksājuma datums, attiecīgi tiek pārcelts arī Nomas termiņš, par ko Puses sastāda jaunu Grafiku, kas veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Nomas maksa

Pamatnoteikumos norādītā mēneša nomas maksa (ieskaitot visus uz Nomas maksu Līguma noslēgšanas brīdī attiecināmos nodokļus), ko Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi par Transportlīdzekļa nomu atbilstoši Grafikam un Līguma noteikumiem.

Nomnieka reģistrācijas apstiprinājuma maksa

apstiprinājuma maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārējo noteikumu 6.5.1.p. Nomnieks maksā Iznomātājam par Nomnieka kā Iznomātāja klienta identifikāciju un Līguma noslēgšanu.

OCTA

Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.

Pagarināšanas maksa

samaksa Iznomātājam par Nomas termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Iznomātājs nosaka un piedāvā Nomniekam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 17.2.p.

Pamatnoteikumi

Līguma I daļa.

Papildus maksājumi

ar Līguma izpildi un Transportlīdzekli saistītie maksājumi, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Pamatnoteikumos norādītajiem papildus maksājumiem un Cenrādī norādītajiem maksājumiem.

Pieteikums

atbilstoši Vispārējiem noteikumiem Mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā noformēts Nomnieka izteikts pieteikums iznomāt Transportlīdzekli no Iznomātāja saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Privātuma Politika

Iznomātāja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta kārtība kādā Iznomātājs apstrādā klientu, tai skaitā, Nomnieka, personas datus. Privātuma Politika pieejama (www.renti.lv) vai jebkurā Iznomātāja klientu apkalpošanas vietā.

Puse/s

Nomnieks vai/un Iznomātājs.

PVN

pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē.

Sadarbības partneris

AS “mogo”, reģistrācijas numurs 50103541751, vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, ar kuru Iznomātājs ir noslēdzis sadarbības vai komercaģenta līgumu un kas Iznomātāja vārdā un labā sniedz Nomniekam ar Līgumu saistītos nomas pakalpojumus.

Tehniskā apskate

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic visiem Latvijas Republikas 2017. gada 30. maija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” minētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Transportlīdzeklis

Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), ko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā.

Transportlīdzekļa vērtība

Pamatnoteikumos noteiktā un Pušu saskaņotā Transportlīdzekļa vērtība uz konkrētu brīdi, kas noteikta, ņemot vērā Transportlīdzekļa modeli, vecumu, komplektāciju un tehnisko stāvokli, tirgus nosacījumus, Dabisko nolietojumu, kā arī citus būtiskus nosacījumus.

Trešā persona

jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Vispārējie noteikumi

Līguma II daļa.

2.    Līguma priekšmets
2.1.    Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības turēt un lietot (nomāt) Transportlīdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt Transportlīdzekli nomā, kā arī  samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.2.    Nomnieks apliecina, ka patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem ir izvēlējies Transportlīdzekli no Iznomātāja Autoparka un apzinās, ka Transportlīdzeklis ir lietots.
2.3.    Iznomātājs apliecina, ka Iznomātājam ir tiesības iznomāt Nomniekam Transportlīdzekli uz šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.
2.4.    Transportlīdzeklis Nomniekam tiek iznomāts ar iespēju Līguma darbības laikā izteikt Iznomātājam aicinājumu izteikt Nomniekam Transportlīdzekļa pārdošanas oferti, ievērojot Līguma 19. nodaļā paredzētos noteikumus, kā rezultātā Nomniekam ir iespēja iegūt Transportlīdzekli savā īpašumā.
2.5.    Ja sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, kas iestājies no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, vai Transportlīdzekļa remontdarbu, kas atbilstoši šim Līgumam nav jānodrošina Nomniekam, veikšanu Nomnieks nevar lietot Transportlīdzekli ilgāk kā 60 (sešdesmit) Darba dienas, tad Iznomātājam ir tiesības nodrošināt Nomniekam maiņas transportlīdzekli - pēc iespējas Transportlīdzeklim līdzvērtīgu vieglo pasažieru transportlīdzekli, ne augstākas kā vidējās klases.
3.    Pieteikums 
3.1.    Lai iesniegtu Pieteikumu un noslēgtu Līgumu, Nomniekam ir jāatbilst, un Nomnieks apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:
3.1.1.    Nomnieks ir fiziska persona;
3.1.2.    Nomnieks ir vecumā no 18 līdz 75 gadiem;
3.1.3.    Nomnieka pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;
3.1.4.    Pieteikuma iesniegšanas laikā un Līguma noslēgšanas laikā Nomnieks ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.
3.2.    Lai noslēgtu Līgumu, Nomnieks vai nu Mājaslapā aizpilda Pieteikumu, norādot tajā visas pieprasītās ziņas, vai iesniedz Iznomātājam Pieteikumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centrā. Apstiprinot un iesniedzot Pieteikumu, Nomnieks apliecina, ka ir informēts par Vispārējo noteikumu 20.4.p. un 20.5.p. un Privātuma Politikā noteikto personas datu apstrādi.
4.    Līguma noslēgšana
4.1.    Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu iznomāt Nomniekam Transportlīdzekli.
4.2.    Ja Iznomātājs atsaka Nomniekam iznomāt Transportlīdzekli, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.
4.3.    Iznomātājam ir tiesības neizskatīt Pieteikumu un nepieņemt lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, ja Nomnieks ir pārkāpis kādu no iepriekš ar Iznomātāju noslēgto līgumu noteikumiem.
5.    Līguma noslēgšana Klientu apkalpošanas centrā
5.1.    Šīs nodaļas noteikumi piemērojami papildus Vispārējo noteikumu 4. nodaļas noteikumiem.
5.2.    Nekavējoties pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Pieteikumu, Iznomātājs pieņem lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam un informē par to Nomnieku.
5.3.    Līguma noteikumi tiek izskaidroti Nomniekam un Līgums tiek noslēgts uz vietas Klientu apkalpošanas centrā Nomnieka klātienē. Pieteikuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Nomniekam nenozīmē Līguma noslēgšanu. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
6.    Līguma noslēgšana attālināti
6.1.    Šīs nodaļas noteikumi piemērojami papildus Vispārējo noteikumu 4. nodaļas noteikumiem.
6.2.    Nekavējoties pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Pieteikumu, Iznomātājs pieņem lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam un informē par to Nomnieku vienā no šādiem veidiem:
6.2.1.    zvanot Nomniekam uz Pieteikumā norādīto Nomnieka tālruņa numuru un informējot Nomnieku par piedāvāto Nomas maksu un Nomas termiņu;
6.2.2.    nosūtot Nomniekam uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta adresi nomas piedāvājumu un Līgumu.
6.3.    Ja Iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, Iznomātājs noformē Pamatnoteikumus un uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta vai pasta adresi nosūta Nomniekam visu Līguma tekstu.
6.4.    Ja Iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam, Iznomātājs noformē Pamatnoteikumus un uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta vai pasta adresi nosūta Nomniekam visu Līguma tekstu.
6.5.    Līguma noslēgšanai un Transportlīdzekļa pieņemšanai pēc Vispārējo noteikumu 6.2.p. minētā piedāvājuma saņemšanas Nomnieks apstiprina Iznomātāja piedāvājumu vienā no šādiem veidiem: 
6.5.1.    no Nomnieka konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Iznomātāja kontu Nomnieka reģistrācijas apstiprinājuma maksu un maksājuma mērķī norādot “piekrītu līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) noteikumiem”;
6.5.2.    E-identifikācijas gadījumā – Nomnieka veikta E-identifikācija Iznomātāja Mājaslapā. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā Nomnieka reģistrācijas apstiprinājuma maksa nav jāmaksā.
6.5.3.    Ja Iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par atteikumu iznomāt Transportlīdzekli Nomniekam, Nomnieka reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta Nomniekam.
7.    Transportlīdzekļa nodošana un pieņemšana
7.1.    Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Nomniekam tikai pēc tam, kad tiek izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
7.1.1.    Iznomātājs ir saņēmis Drošības naudu;
7.1.2.    Transportlīdzeklim ir OCTA;
7.1.3.    Nomnieks ir iesniedzis Iznomātājam tā pieprasītos dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklis ir apdrošināts KASKO saskaņā ar Līguma noteikumiem;
7.1.4.    ir parakstīts un spēkā stājies Pamatnoteikumos norādītais papildus nodrošinājuma līgums (ja tāds ir);
7.1.5.    ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietvertie priekšnoteikumi Transportlīdzekļa iznomāšanai Nomniekam.
7.2.    Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nav izpildīti visi Vispārējo noteikumu 7.1.p. minētie priekšnosacījumi, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, rakstveidā par savu atkāpšanos paziņojot Nomniekam. Šajā gadījumā uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts ar brīdi, kad Nomnieks ir saņēmis Iznomātāja paziņojumu par vienpusēju atkāšanos no šī Līguma. Līguma izbeigšanas gadījumā Iznomātājs atmaksā Nomniekam vai Trešajai personai samaksāto Drošības naudu un Nomas maksu (ja tādas ir samaksātas Iznomātājam) 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, pārskaitot to uz Nomnieka vai Trešās personas bankas kontu, no kura Iznomātājs Drošības naudu un/vai Nomas maksu ir saņēmis.
7.3.    Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieka reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atgriezta Nomniekam.
7.4.    Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem un iegūst uz Līguma noteikumiem faktiskajā valdījumā un lietošanā Transportlīdzekli, parakstot Aktu, kurā tiek cita starpā norādīts Transportlīdzekļa odometra radījums (km), atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu skaits, aprīkojums un komplektācija, Transportlīdzekļa tehniskais apsekojums un fotofiksācijas. Pēc Akta parakstīšanas Nomnieks uzņemas ne tikai atbildību par Nomnieka vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem vai Transportlīdzekļa bojāeju, bet atbilstoši Civillikuma 2153. pantam arī uzņemas Transportlīdzekļa nejaušas bojāšanās vai bojāejas risku.
7.5.    Pirms Līguma un Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Transportlīdzekļa kvalitāti un atbilstību Nomnieka prasībām.
7.6.    Iznomātājam ir tiesības visā Līguma darbības laikā paturēt vienu Transportlīdzekļa atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu un atslēgu komplektu.
8.    Līguma maksājumi
8.1.    Par Transportlīdzekļa nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu. Nomnieks apņemas veikt Nomas maksas maksājumus Grafikā noteiktos termiņos, apmēros un valūtā. Nomas maksā ir iekļauti visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, kas uz Līguma noslēgšanas dienu jāmaksā Nomniekam vai Iznomātājam saistībā ar Nomas maksu. Par Līguma maksājumiem Iznomātājs sagatavo un iesniedz Nomniekam rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumu. Pusēm vienojoties, var tikt sastādīts jauns Grafiks, nosakot citu Ikmēneša nomas maksājuma datumu.
8.2.    Nomas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Akta parakstīšanas brīdi, kad Nomnieks ir pieņēmis Transportlīdzekli.
8.3.    Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu.
8.4.    Nomniekam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu ar pārskaitījumu saskaņā ar Līgumu, pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru.
8.5.    Ja Nomnieks veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 8.4.p. noteikumiem, tad Iznomātājam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Iestājoties Vispārējo noteikumu 8.5.p. minētajiem apstākļiem Iznomātājs apņemas informēt par to Nomnieku vienā no Vispārējo noteikumu 6.2.p. minētajiem saziņas veidiem.
8.6.    Ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi jāveic nākamajā darba dienā.
8.7.    Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad Iznomātājam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Nomnieku par izmaiņām, nosūtot Nomniekam attiecīgu rēķinu/paziņojumu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Grafiku.
8.8.    Iznomātājs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša maksājumiem sagatavos elektroniskā formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša maksājumu tiks nosūtīti Nomniekam pa elektronisko pastu uz Pieteikumā vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.
9.    Drošības nauda
9.1.    Kā nodrošinājumu no šī Līguma izrietošo saistību izpildei Nomnieks samaksā Iznomātājam Drošības naudu Pamatnoteikumos norādītajā apmērā. Pēc Līguma noslēgšanas Iznomātājs iesniedz Nomniekam rēķinu/paziņojumu par Drošības naudas samaksu, kas Nomniekam ir jāapmaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā.
9.2.    Nomnieka iemaksātā Drošības nauda glabājas pie Iznomātāja visā šī Līguma darbības laikā. Ar Drošības naudu Iznomātājs var segt tos zaudējumus un izdevumus, kas viņam radušies, ja Nomnieks nepilda kādu no šī Līguma izrietošu pienākumu, kā arī to prasījumu apmierināšanai, kas Iznomātājam ir cēlušies pret Nomnieku saskaņā ar šo Līgumu.
9.3.    Ja Iznomātājs ir iztērējis visu vai daļu no Drošības naudas prasījumu dzēšanai, tad Nomniekam ir jāizdara atkārtota iemaksa vai arī jāsedz starpība 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas.
9.4.    Ja Iznomātāja zaudējumu un/vai prasījumu pret Nomnieku apjoms pārsniedz Drošības naudu vai tās neizmaksāto daļu, tad Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma nosūtīšanas brīža samaksāt Iznomātājam starpība starp Drošības naudu un zaudējumu un/vai prasījumu apmēru.
9.5.    Ja Iznomātājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem ir iztērējis visu vai daļu no Drošības naudas tā zaudējumu atlīdzināšanai vai prasījumu dzēšanai, tad Nomniekam ir jāizdara atkārtota iemaksa vai arī jāsedz starpība 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
9.6.    Ja pēc šī Līguma termiņa beigām Iznomātājam nav nekādu prasījumu pret Nomnieku un Nomnieks ir nokārtojis visus no šī Līguma un Cenrāža izrietošos maksājumus, tajā skaitā, saskaņā ar Vispārējo noteikumu 12.7.p. samaksājis visus piespriestos administratīvos sodus un citus naudas sodus, Iznomātājs 5 (piecu) Darba dienu laikā atmaksā Nomniekam Drošības naudu vai tās pārpalikumu.
9.7.    Ja, izbeidzot šo Līgumu, Nomnieks nav veicis kādus maksājumus, kas izriet no šī Līguma, tai skaitā, nav samaksājis Līguma maksājumus, piespriestos administratīvos sodus un citus naudas sodus vai atlīdzinājis zaudējumus, Iznomātājam ir tiesības no Drošības naudas ieturēt attiecīgo naudas summu šāda veida prasījumu segšanai.
9.8.    Ja Iznomātājs atsavina Transportlīdzekli Nomniekam atbilstoši Vispārējo noteikumu 19. nodaļas noteikumiem un Drošības nauda nav izmantota Iznomātāja prasījumu dzēšanai, Drošības nauda (tās neizmantotā daļa) tiek ieskaitīta Transportlīdzekļa pirkuma maksā.
9.9.    Nomniekam nav tiesību prasīt procentu pieaugumu no Drošības naudas.
10.    GPS iekārta
10.1.    Nomnieks apzinās un saprot, ka Transportlīdzeklis Iznomātāja uzdevumā var tikt aprīkots ar GPS iekārtu, kas paredzēta Transportlīdzekļa drošībai pret zādzību/piesavināšanos, kā arī Nomnieka no šī Līguma izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai un pārbaudei, kā ietvaros Iznomātājs, cita starpā, var apstrādāt Transportlīdzekļa ģeolokācijas datus un saņemt paziņojumus par Transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus atļautās teritorijas saskaņā ar Privātuma Politikā paredzētajiem noteikumiem. Iznomātājam ir tiesības uz sava rēķina visā šī Līguma darbības laikā Transportlīdzeklim uzstādīt jebkādas ģeolokācijas izsekošanas vai attālinātas Transportlīdzekļa izslēgšanas iekārtas pēc Iznomātāja ieskatiem.
10.2.    Nomniekam  nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas veikt GPS iekārtas, ja tāda ir uzstādīta Transportlīdzeklim, demontāžu vai pārlikšanu uz citu transportlīdzekli, kā arī atslēgšanu.
10.3.    Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja motivēta pieprasījuma nodot Iznomātājam Transportlīdzekli Iznomātāja norādītā vietā un dot iespēju Iznomātājam uzstādīt vai veikt Transportlīdzeklī uzstādītās GPS iekārtas remontdarbus.
11.    Atteikuma tiesības
11.1.    Ja Līgums tiek noslēgts attālināti, ievērojot Vispārējo noteikumu 6. nodaļas noteikumus, Nomniekam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu un nemaksājot Vispārējo noteikumu 18.2.p. noteikto līgumsodu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu Minimālā nomas termiņa laikā.
11.2.    Noslēdzot Līgumu Nomnieks ar šo informē Iznomātāju par Nomnieka vēlēšanos nomāt Transportlīdzekli atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā. Transportlīdzekļa pieņemšana no Nomnieka puses uzskatāma par skaidru Nomnieka pieprasījumu nomāt Transportlīdzekli atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā.
11.3.    Nomnieks paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Iznomātājam rakstveidā, ierodoties klātienē un aizpildot atteikuma veidlapu Klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot Iznomātājam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu sūtījumā uz Iznomātāja juridisko adresi vai e-pastu uz Iznomātāja e-pasta adresi.
11.4.    Pirms Līguma noslēgšanas Nomniekam tiek izsniegta atteikuma veidlapa. Lejupielādēt atteikuma veidlapu var arī Mājaslapā.
11.5.    Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas samaksāt Iznomātājam Nomas maksu, kas aprēķināta proporcionāli termiņam, kurā Nomnieks Transportlīdzekli ir lietojis, saskaņā ar Iznomātāja rēķinu/paziņojumu un atgriezt Iznomātājam Transportlīdzekli tādā pašā stāvoklī, kādā Nomnieks to ir saņēmis, kā arī tehnisko un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda Nomniekam ir nodota). Iznomātājs atmaksā Drošības naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Nomnieka atteikuma tiesību izmantošanas paziņojuma saņemšanas brīža uz kontu, no kura Drošības nauda ir pārskaitīta Iznomātājam. Iznomātājam ir tiesības no Drošības naudas paturēt aprēķināto Nomas maksas proporcionālo summu.
11.6.     Nomnieks sedz visas Cenrādīt noteiktās izmaksas, kas saistītas ar Transportlīdzekļa atgriešanu Iznomātājam, kā arī ar Transportlīdzekļa atgriešanu saistītos degvielas izdevumus, kas atkarīgi no Transportlīdzekļa atrašanās attāluma no Transportlīdzekļa atgriešanas vietas.
11.7.    Nomnieka atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Nomnieka reģistrācijas apstiprinājuma maksa netiek atmaksāta Nomniekam.
12.    Nomnieka tiesības un pienākumi
12.1.    Nomniekam ir pienākums risināt ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, novērst visas Transportlīdzeklim konstatētās nepilnības un trūkumus, kā arī vērsties pret Trešajām personām, ja tās kaut kādā veidā radījušas zaudējumus Iznomātājam, bojājot Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minēto pienākumu izpildei Nomnieks saņem no Iznomātāja pilnvaru saskaņā ar Vispārējo noteikumu 14.1.p.
12.2.    Nomniekam ir pienākums lietot Transportlīdzekli tikai personiskajām vajadzībām, saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja un Iznomātāja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus.
12.3.    Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa Tehnisko apskati. Šī pienākuma izpildes ietvaros Nomnieks tajā skaitā nodrošina:
12.3.1.    Transportlīdzekļa ražotāja noteiktās tehniskās apkopes, kas tiek veiktas ražotāja noteiktajos intervālos un atbilstoši apstiprinātajiem apkopē veicamo darbu aprakstiem;
12.3.2.    Transportlīdzekļa remontdarbus, kas ietver:
1)    pārbaudes, mērījumus un regulēšanas darbus;
2)    frikcijas detaļu (bremžu uzlikas, bremžu diski, logu slotiņas, siksnas, gultņi u.c.), akumulatoru, spuldžu u.c. nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā;
3)    medicīniskās aptieciņas un ugunsdzēšamā aparāta atjaunošanu vai nomaiņu, ja tiem beidzies derīguma termiņš;
4)    garantijas remontdarbus;
5)    bremžu, degvielas,  dzesēšanas, elektro un izplūdes sistēmu, motora, pārnesumkārbas, transmisijas, piekares, šasijas, stūres iekārtas u.c. remontu un detaļu nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā;
6)    tehnoloģisko šķidrumu papildināšanu (tajā skaitā, logu mazgājamo šķidrumu);
7)    jebkuru citu bojājumu novēršanu Transportlīdzeklim, kuru iestāšanās ir varbūtēja / paredzama un atkarīga no konkrētā Transportlīdzekļa;
12.3.3.    Transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remontdarbi ir jāveic tādā kvalitātē, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, satiksmes drošībai, Transportlīdzekļa ražotāja un Iznomātāja rekomendācijām.
12.4.    Nomniekam netiek atlīdzināti jebkādi izdevumi, ko tas ir veicis Transportlīdzeklim, ja vien Puses nav rakstveidā atsevišķi vienojušās par pretējo.
12.5.    Nomniekam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt Transportlīdzekli vai tā daļu.
12.6.    Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā Trešajai personai. Par Trešajām personām šī punkta izpratnē netiek uzskatīts Nomnieka laulātais, pilngadību sasniegušie bērni un vecāki, kuru braukšanas stāžs pārsniedz 2 (divus) gadus. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā minētajām personām, Nomnieks ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma noteikumu izpildi.
12.7.    Nomnieks apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus un citus ar Tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, tajā skaitā apdrošināšanas izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Nomniekam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam. Ja Nomnieks normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neapmaksā piespriesto administratīvo sodu vai citu nauda sodu, Iznomātājam ir tiesības apmaksāt to Nomnieka vietā. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas kompensēt Iznomātājam tā samaksāto administratīvo sodu vai citu naudas sodu, kā arī samaksāt komisijas maksu Cenrādīt norādītajā apmērā.
12.8.    Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas veikt Transportlīdzekļa pārbūvi un/vai izdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā, tajā skaitā mainīt Transportlīdzekļa modifikāciju vai uzstādīt īpašu aprīkojumu, un veikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam gadījumā ir Iznomātāja īpašums un Iznomātājam nav pienākuma segt Nomnieka izdevumus par šādu uzlabojumu izdarīšanu, izņemot, ja Puses par to ir iepriekš rakstveidā vienojušās.
12.9.    Nomniekam ir pienākums visā šī Līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt, ka Transportlīdzeklis ir aprīkots ar riepām, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, normatīvo aktu prasībām un Transportlīdzekļa ražotāja rekomendācijām (izmērs un kravnesība). Nomnieks nodrošina Transportlīdzeklim:
12.9.1.    sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā pirms ziemas vai vasaras sezonas iestāšanās, kas noteikta ceļu satiksmes noteikumos;
12.9.2.    riepu uzglabāšanu ārpus sezonas laika;
12.9.3.    riepu, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, iegādi nolietoto vai bojāto riepu vietā, ja tas nepieciešamas Dabiskā nolietojuma vai bojājuma rezultātā.
12.9.4.    Nomniekam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais
dublikāts. Ja Nomnieks neveic pasākumus dokumentu atjaunošanai, Iznomātājam ir tiesības to veikt Nomnieka vietā. Šādā gadījumā Nomniekam ir
pienākums 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt Iznomātājam visus tā izdevumus un Cenrādī norādīto Iznomātāja komisijas maksu par dokumentu atjaunošanu.
12.10.    Nomniekam 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošināšanu.
12.11.    Ja Iznomātājam ir radušās aizdomas par iespējamu Nomnieka saistību pret Iznomātāju neizpildi, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma uzrādīt Iznomātājam Transportlīdzekli un dot iespēju Iznomātājam pārbaudīt Transportlīdzekļa stāvokli.
12.12.    Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums sakarā ar Transportlīdzekļa bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, Transportlīdzekļa aizturēšana, nogādāšana attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēšana no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju neatbrīvo Nomnieku no pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības. Ja Transportlīdzeklis tiek aizturēts, nogādāts attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēts no valsts iestāžu puses jebkādu iemeslu dēļ, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt visas nepieciešamās darbības, lai atgūtu Transportlīdzekli savā vai Iznomātāja turējumā. Gadījumā, ja arī Nomnieks tiek aizturēts, Iznomātājam ir tiesības pārņemt Transportlīdzekli, neatlīdzinot Nomniekam nekādus zaudējumus, nepagarinot Nomas termiņu vai neuzliekot par pienākumu atgriezt Nomniekam tā samaksāto Nomas maksu.
12.13.    Nomniekam ir pienākums nodot Transportlīdzekli ar ražotāja komplektāciju (ieskaitot, Transportlīdzekļa atslēgas), ja ir iestājies jebkurš no Vispārējo noteikumu 18.2.p. apakšpunktos noteiktajiem gadījumiem vai citos Līgumā noteiktajos gadījumos Iznomātājam 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc tā pirmā pieprasījuma Iznomātāja norādītā vietā. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Pamatnoteikumos norādītās Transportlīdzekļa vērtības attiecīgajā brīdī par katru Transportlīdzekļa nodošanas pilnā ražotāja komplektācijā kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pamatnoteikumos norādītās Transportlīdzekļa vērtības attiecīgajā brīdī. Nodotajam Transportlīdzeklim jābūt ar ražotāja komplektāciju, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa Dabisko nolietojumu Līguma darbības laikā, pretējā gadījumā Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Akta parakstīšanas dienā, atskaitot Dabisko nolietojumu.Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, pārņemot Transportlīdzekli savā varā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Nomnieks termiņā nenodod Transportlīdzekli Iznomātājam.
12.14.    Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Iznomātāju, ja:
12.14.1.    Transportlīdzeklis pazūd, tiek bojāts, iet bojā, tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
12.14.2.    tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija;
12.14.3.    Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme;
12.14.4.    ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process.
12.15.    Nomnieks apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku.
12.16.    Nomniekam Līguma darbības ietvaros ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.
12.17.    Nomniekam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne retāk kā vienu reizi gadā. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums novērtēts ar "2", Nomniekam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic pamatpārbaude. Ja Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus.
12.18.    Nomas termiņā Nomniekam ir atļauts ar Transportlīdzekli nobraukt ne vairāk kā Pamatnoteikumos norādīto pieļaujamo kilometrāžu (Kopējais nobraukums Nomas termiņā). Ja pēc Nomas termiņa beigām vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas tiek konstatēts, ka ir pārsniegta Pamatnoteikumos norādītā pieļaujamā kilometrāža, Nomniekam ir pienākums kopā ar citiem Līguma maksājumiem Vispārējo noteikumu 18.3.p. norādītajā kārtībā samaksāt Iznomātājam papildus atlīdzību Pamatnoteikumos norādītajā apmērā (Maksa par papildus km). Nomnieks tiek atbrīvots no pienākuma samaksāt Iznomātājam papildus atlīdzību par Pamatnoteikumos norādītās pieļaujamās kilometrāžas pārsniegumu, ja Nomnieks iegūst Transportlīdzekli savā īpašumā saskaņā ar Vispārējo noteikumu 19. nodaļas noteikumiem.
12.19.    Šajā Līgumā nepieciešamo pieļaujamās kilometrāžas aprēķinu izdarīšanai Puses pieņem, ka Nomas termiņā ar Transportlīdzekli viena kalendārā mēneša laikā ir atļauts nobraukt kilometrāžu, kas atbilst Pamatnoteikumos norādītajam Kopējam nobraukumam Nomas termiņā, dalītam ar kalendāro mēnešu skaitu Nomas termiņā, bet vienas kalendārās dienas laikā ir atļauts nobraukt kilometrāžu, kas atbilst Pamatnoteikumos norādītajam Kopējam nobraukumam Nomas termiņā, dalītam ar kalendāro dienu skaitu Nomas termiņā.
12.20.    Nomniekam pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā rakstiski informēt Iznomātāju, ja mainās Nomnieka vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c. kontaktinformācija, kā arī bankas konts.
13.    Apdrošināšana
13.1.    Nomniekam ir pienākums:
13.1.1.    5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu;
13.1.2.    nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā būtu spēkā Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas līgums un KASKO apdrošināšanas līgums (ja tāds nepieciešams saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”), ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedzot Iznomātājam jaunu KASKO apdrošināšanas polisi: (a) nosūtot Iznomātājam ieskenētu KASKO apdrošināšanas polisi uz Līgumā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centrā KASKO apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.
13.2.    Ja Nomnieks nav izpildījis Pamatnoteikumu sadaļas „Īpašie noteikumi” vai Vispārējo noteikumu 13.1.p. apdrošināšanas prasības, Transportlīdzekļa apdrošināšanu ir tiesīgs veikt Iznomātājs uz termiņu pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Iznomātāja rakstveida rēķina/paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam atlīdzināt Iznomātājam tā samaksāto apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar Nomniekam iesniegto Iznomātāja rēķinu/paziņojumu.
13.3.    Nomniekam ir pienākums ievērot Transportlīdzekļa KASKO (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Pamatnoteikumu sadaļu „Īpašie noteikumi”) un OCTA apdrošināšanas noteikumus.
13.4.    Ja Pamatnoteikumos norādīts, Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana nav obligāti nepieciešama no brīža, kad Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa vērtība uz konkrēto brīdi ir mazāka par EUR 5000,00 (vai EUR 2500,00 motocikla gadījumā).
13.5.    Transportlīdzekļa zādzības vai laupīšanas gadījumā Nomniekam 1 (vienas) Darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās rakstveidā un izmantojot citus ātrās saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) jāinformē Iznomātājs.
13.6.    Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
13.7.    Nomnieks nepieciešamības gadījumā pārstāv Iznomātāju strīdos ar Apdrošinātāju par jautājumiem saistībā ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai apmēru. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
14.    Pilnvarojums
14.1.    Iznomātājs pēc Nomnieka rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz Nomniekam pilnvaru šādos gadījumos:
14.1.1.    Vispārējo noteikumu 12.1. un 13.7. p. noteiktajos gadījumos;
14.1.2.    Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošināts un Nomniekam nav neizpildītu saistību pret Iznomātāju.
14.2.    Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Vispārējo noteikumu 14.1.2.p. noteiktās pilnvaras izsniegšanu Nomniekam, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu izsniegt pilnvaru.
15.    Saistību izpilde
15.1.    Līguma saistību izpilde notiek tajā valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks. Ja Nomnieks izdara maksājumu citā valūtā, tad Iznomātājs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sastādīts Grafiks, pēc Iznomātāja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Nomnieka veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Grafiku, Nomnieks apņemas 3 (trīs) Darba dienu laikā no maksājuma veikšanas brīža dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Nomnieks.
15.2.    Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei un ir uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksājis Iznomātājam visu tam pienākošos Nomas maksu, kā arī aprēķinātos nokavējuma procentus, līgumsodus un citus Cenrādī noteiktos maksājumus (ja tādi tikuši piemēroti) un atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam tādā stāvoklī, kādā Transportlīdzeklis tika nodots Nomniekam, atskaitot Dabisko nolietojumu, vai gadījumā, ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts Iznomātājam sliktākā stāvoklī – saskaņā ar Līgumu sedzis visus Iznomātāja zaudējumus. Ja tiek īstenota Līgumā paredzētā Transportlīdzekļa pārdošanas oferte un akcepts, Līgums ir uzskatāms par izpildītu ar Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksas brīdi.
15.3.    Līgumā noteiktās saistības ir uzskatāmas par izpildītām savlaicīgi, ja to izpilde notikusi ne vēlāk kā saistību izpildes termiņa pēdējā dienā. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Puses kontā.
15.4.    Pēc jebkuru no Vispārējo noteikumu 18.2.p. minētiem apstākļiem iestāšanās Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Iznomātājs nosūtījis Nomniekam paziņojumu par Līguma izbeigšanu.Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
15.4.1.    nokavējuma procentu samaksai;
15.4.2.    ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izmaksas, administratīvie sodi, Papildus maksājumi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu un pārdošanu saistītie izdevumi, Cenrādī noteiktās komisijas);
15.4.3.    Nomas maksas samaksai;
15.4.4.    līgumsoda samaksai.
16.    Atbildība
16.1.    Ar Transportlīdzekļa pieņemšanas brīdi saskaņā ar Vispārējo noteikumu 7.4.p. Nomnieks uzņemas risku par nejaušu gadījumu (Transportlīdzekļa nejauša bojāeja vai bojājums) un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildību.
16.2.    Transportlīdzekļa bojāejas vai bojājumu gadījumā neatkarīgi no tā, vai Nomnieks ir vainojams par radušos bojājumu vai bojāeju, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Pamatnoteikumos noteikto Transportlīdzekļa vērtību uz attiecīgo brīdi vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums, Nomnieks sedz Iznomātājam visus tā rezultātā radušos zaudējumus un izdevumus (ieskaitot, bet ne tikai izdevumus par Transportlīdzekļa aizvietošanu, remonta darbus, kompensāciju par vērtības zudumu, neiegūto peļņu u.c.). Neiegūto peļņu Iznomātājs aprēķina atbilstoši dienas Nomas maksai par laiku līdz dienai, kad tas pats vai to aizvietojošs transportlīdzeklis darba kārtībā atkal ir Iznomātāja rīcībā. Šādā gadījumā Nomniekam ir arī jāturpina maksāt Līguma maksājumi līdz zaudējumu un izdevumu pilnīgas atlīdzināšanas brīdim. Puses vienojas, ka, aprēķinot izdevumus par Transportlīdzekļa aizvietošanu, tiek pieņemts, ka zaudējumu apmērs atbilst Pamatnoteikumos norādītajai Transportlīdzekļa vērtībai uz konkrēto brīdi, atskaitot Iznomātāja saņemto apdrošināšanas atlīdzību (ja tāda tiek izmaksāta) un pieskaitot nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kopējās summas par katru zaudējumu atlīdzināšanas kavējuma dienu.
16.3.    Nomniekam ir jāziņo Iznomātājam par savu nodomu iesniegt tiesā pieteikumu par Nomnieka maksātnespēju 5 (piecas) Darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.
16.4.    Iznomātājs ir tiesīgs piemērot par Līgumā noteikto maksājumu, izņemot līgumsodu, kavējumu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. Papildus minētajam, ja Transportlīdzeklim ir uzstādīta atbilstoša ierīce, Iznomātājam ir tiesības Līguma maksājumu kavējuma gadījumā attālināti izslēgt Transportlīdzekli.
16.5.    Ja Nomnieks neizpilda vai pārkāpj jebkuras Vispārējo noteikumu 12.1.-12.3., 12.7. - 12.10., 13.3. vai 20.8.p. noteiktās saistības, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības attiecīgajā brīdī par katru saistību neizpildes gadījumu.
16.6.    Par Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” ietverto noteikumu vai Vispārējo noteikumu 12.5., 12.6., 13.1.2., 13.2. vai 18.3.p. pārkāpšanu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības attiecīgajā brīdī.
16.7.    Par Vispārējo noteikumu 12.10., 12.11., 12.15., 13.1.1., 13.5.  vai 16.3.p. noteikto Nomnieka saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības attiecīgajā brīdī par katru kavējuma dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus.
16.8.    Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.
16.9.    Līgumā noteikto nokavējuma procentu un līgumsoda samaksu Nomnieks veic 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja attiecīga paziņojuma nosūtīšanas brīža.
16.10.    Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Iznomātāja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.
17.    Nomas termiņa pagarināšana
17.1.    Iznomātājam ir tiesības piedāvāt Nomas termiņa pagarināšanu, nosūtot Nomniekam informatīvu paziņojumu, kurā norādīta piedāvātā Pagarināšanas maksa. Ja Nomnieks līdz Nomas termiņa beigām nav saņēmis Iznomātāja informatīvo paziņojumu ar piedāvāto Pagarināšanas maksu, Nomniekam ir tiesības ierosināt Nomas termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Nomas termiņa pagarināšanas pieteikumu Mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā vai (ii) nosūtot uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi Nomas termiņa pagarināšanas pieprasījumu šādā formātā: “Lūdzu pagarināt līguma Nr. (norādīt Līguma numuru) termiņu”.
17.2.    Nekavējoties pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Nomas termiņa pagarināšanas pieteikumu, Iznomātājs pieņem lēmumu par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Nomnieku.
17.3.    Ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja lēmuma par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Nomniekam Nomnieks apstiprina Nomas termiņa pagarināšanu, no Nomnieka konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Iznomātāja kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot „PAGARINAJUMS”. Ja Iznomātājs nav saņēmis Pagarināšanas maksu no Nomnieka šajā punktā noteiktajā termiņā, Iznomātāja lēmums par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Nomniekam ir jāpiesakās Nomas termiņa pagarināšanai atkārtoti.
17.4.    Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Nomas termiņa pagarināšanu, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Nomas termiņu.
17.5.    Nomas termiņa pagarinājums uz Iznomātāja lēmumā par Nomas termiņa pagarināšanu noteikto termiņu stājas spēkā pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis Pagarināšanas maksu. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas Iznomātājs noformē un Nomniekam nosūta jauno Grafiku.
18.    Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšana
18.1.    Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Pamatnoteikumos norādīto Nomas termiņu.
18.2.    Nomniekam ir tiesības visā Līguma darbības laikā pirms termiņa atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Iznomātāju. Ja Līgums tiek izbeigts Minimālā nomas termiņa laikā, tad Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteikto līgumsodu par Nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Šādā gadījumā, pēc tam, kad Nomnieks saskaņā ar Līguma noteikumiem ir atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam un samaksājis visus Līguma maksājumus, kam līdz Transportlīdzekļa atgriešanai ir iestājies samaksas termiņš un kas saskaņā ar Līgumu vai Cenrādi pienākas Iznomātājam, Iznomātājam pret Nomnieku nebūs nekādu pretenziju par Transportlīdzekļa nomu un Līguma izpildi. Iznomātājs ir tiesīgs, rakstiski informējot Nomnieku, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja iestājas jebkurš no šādiem gadījumiem:
18.2.1.    Nomnieks pilnībā vai daļēji nav veicis termiņā Līgumā vai Iznomātāja rēķinā/paziņojumā par ikmēneša maksājumu noteikto maksājumu vai tā daļu un kavējums ilgst 10 (desmit) dienas;
18.2.2.    Nomnieks ir pārkāpis jebkuru no Vispārējo noteikumu 3.1, 12.15 vai 12.21.p.;
18.2.3.    Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gājis bojā, nav atrodams, ir konfiscēts, attiesāts vai ir ierobežotas tā lietošanas tiesības no Trešo personu puses;
18.2.4.    Nomnieks Iznomātājam iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Nomnieka saistību izpildi vai Iznomātāja lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu Nomniekam;
18.2.5.    Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda Vispārējo noteikumu 12.2., 12.3., 12.10., 12.11.p. vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļā „Īpašie noteikumi” noteiktos pienākumus un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti;
18.2.6.    Nomnieks pārkāpj Vispārējo noteikumu 12.5., 12.6. vai 12.8.p., kā rezultātā Transportlīdzekļa vērtība kļuvusi zemāka vairāk par 10% (desmit procentiem) no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības un konkrēto brīdi;
18.2.7.    pret Nomnieku tiek vērsti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 20% (divdesmit procentus) no Pamatnoteikumos noteiktās Transportlīdzekļa vērtības attiecīgajā brīdī;
18.2.8.    Nomnieks likumā noteiktā termiņa ietvaros nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā summa pārsniedz 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas;
18.2.9.    ja Nomnieks nav ievērojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzēti jebkurā citā starp Nomnieku un Iznomātāju noslēgtajā līgumā, un kuru pārkāpuma rezultātā Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šāda līguma;
18.2.10.    ja Nomnieks Līgumā noteiktajā kārtībā nav apdrošinājis Transportlīdzekli un šāds pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) Darba dienu laikā no Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
18.2.11.    ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process;
18.2.12.    Nomnieks ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu;
18.2.13.    galvinieks – juridiska persona, kas galvojis par Nomnieka saistībām, kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Nomnieks nav nodrošinājis citu Iznomātājam pieņemamu galvojumu;
18.2.14.    galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Nomnieka saistībām, ir miris, tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu, kļūst maksātnespējīgs vai neievēro attiecīgā nodrošinājuma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas Nomnieks nav nodrošinājis citu Iznomātājam pieņemamu galvojumu.
18.3.    Beidzoties nomas attiecībām, Nomniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Transportlīdzekli, ievērojot Vispārējo noteikumu 18.4.p. noteikumus, kā arī tehnisko un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju (ja tāda ir nodota Nomniekam) Iznomātājam, Sadarbības partnerim vai tā pilnvarotai personai Iznomātāja norādītajā vietā, ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Nomas termiņa beigām, Līguma pirmstermiņa izbeigšanas parakstot Aktu un samaksājot visus Līguma maksājumus līdz Transportlīdzekļa nodošanas brīdim, kā arī citas naudas summas, kas pienākas Iznomātājam saskaņā ar šo Līgumu un Cenrādi. Nomniekam ir pienākums segt visus Iznomātājam radušos izdevumus saistībā ar parāda piedziņu, Transportlīdzekļa atgūšanu, remontdarbiem un tamlīdzīgi saskaņā ar Cenrādi.
18.4.    Atgrieztajam Transportlīdzeklim jābūt ar tīru virsbūvi un salonu, ražotāja komplektācijā un ar riepām, kas ir ne sliktākas par riepām (klase un nodilums), ar kādām bija aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, tam nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Dabisko nolietojumu Līguma darbības laikā. Pretējā gadījumā Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Transportlīdzekļa nodošanas dienā Nomniekam, atskaitot Dabisko nolietojumu. Dabiskais nolietojums neattiecas uz riepām un frikcijas detaļām. Remontdarbu un materiālu izdevumu apmēru nosaka Iznomātājs, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēju un pārdevēju piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm. Ja Transportlīdzeklis atrodas tādā stāvoklī, ka to nav iespējams atjaunot, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma samaksāt Iznomātājam Pamatnoteikumos noteikto Transportlīdzekļa vērtību attiecīgajā brīdī kā atlīdzību par Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir saņēmis Iznomātājs. 
18.5.    Iznomātājam atkāpjoties no Līguma saskaņā ar Vispārējo noteikumu 18.2.3.p., Nomniekam 10 (desmit) Darba dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam Pamatnoteikumos noteiktā Transportlīdzekļa vērtība attiecīgajā brīdī, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par Pamatnoteikumos noteikto Transportlīdzekļa vērtību vai ar Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošināšanas gadījums, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir saņēmis Iznomātājs.
18.6.    Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Iznomātājam kā Transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības šī Līguma darbības laikā pēc saviem ieskatiem un nesaskaņojot ar Nomnieku atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt Transportlīdzekli par labu jebkurai trešajai personai, nodrošinot, ka šis Līgums ar visiem tajā ietvertajiem noteiktiem ir spēkā esošs, Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā saistošs jaunajam Transportlīdzekļa īpašniekam un Iznomātājam tiek saglabātas tiesības iznomāt Transportlīdzekli Nomniekam uz šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem. Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā Nomnieks ar šo Līgumu bez nosacījumiem un neatsaucami pilnvaro Iznomātāju Nomnieka vārdā parakstīt Iznomātājam pēc formas un satura pieņemamu pārjaunojumu, ar kuru uz jauno Transportlīdzekļa īpašnieku tiek pārjaunotas Vispārējo noteikumu 19.p. noteiktās saistības.
19.    Transportlīdzekļa pārdošanas oferte un akcepts
19.1.    Nomniekam ir tiesības visā šī Līguma darbības laikā vērsties pie Iznomātāja ar aicinājumu izteikt Nomniekam Transportlīdzekļa pārdošanas oferti par Transportlīdzekļa pārdošanas cenu, kas tiek noteikta, ņemot vērā, cita starpā, Pamatnoteikumos norādīto Transportlīdzekļa vērtību uz konkrēto brīdi.  Minētās tiesības Nomniekam ir tikai tajā gadījumā, ja Nomnieks ir samaksājis visus Līguma maksājumus, kas pienākas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu un Cenrādi.
19.2.    Aicinājumu Iznomātājam izteikt Nomniekam Transportlīdzekļa pārdošanas oferti Nomnieks iesniedz Iznomātājam atbilstoši Mājaslapā publicētajam paraugam. Iznomātājam nav pienākuma atsaukties uz Nomnieka aicinājumu un izteikt Nomniekam Transportlīdzekļa pārdošanas oferti un pamatot šādu atteikumu.
19.3.    3 (trīs) Darba dienu laikā pēc aicinājuma saņemšanas Iznomātājs noformē Transportlīdzekļa pārdošanas cenas piedāvājumu vai atteikumu un informē par to Nomnieku, nosūtot Nomniekam Transportlīdzekļa pārdošanas cenas rēķinu/paziņojumu vai atteikumu uz Pieteikumā norādīto Nomnieka e-pasta adresi. Iznomātājs nosaka Transportlīdzekļa pārdošanas cenu atbilstoši Pamatnoteikumos norādītajai Transportlīdzekļa vērtībai uz konkrēto brīdi, taču ņemot vērā Transportlīdzekļa faktisko tirgus cenu, kas noteikta pēc Iznomātāja vienpersoniskiem ieskatiem. Pamatnoteikumos norādītā Transportlīdzekļa vērtība nav uzskatāma par Iznomātāja piedāvāto Transportlīdzekļa pārdošanas cenu uz konkrētu brīdi. Transportlīdzekļa pārdošanas cena tiek noteikta Iznomātāja piedāvājumā. Iznomātāja sniegts piedāvājums un Transportlīdzekļa pārdošanas cenas rēķins/paziņojums uzskatāms par oferti Civillikuma 1535.-1540. pantu izpratnē.
19.4.    Ja Nomnieks piekrīt Iznomātāja piedāvātajai Transportlīdzekļa pārdošanas cenai, Nomnieks 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc piedāvājuma un Transportlīdzekļa pārdošanas cenas rēķina/paziņojuma saņemšanas pārskaita to uz rēķinā/paziņojumā norādīto Iznomātāja kontu, kā arī nodot Iznomātājam Transportlīdzekli Iznomātāja norādītā vietā un dot iespēju Iznomātājam demontēt Transportlīdzeklim uzstādīto GPS iekārtu. Nomnieka veiktā Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksa uzskatāma par akceptu Civillikuma 1535.-1540. pantu izpratnē. Skaidrības labad Puses apliecina un saprot, ka Nomniekam nav pienākums, bet ir tiesības atbilstoši Līguma noteikumiem nopirkt Transportlīdzekli ne Nomas termiņa laikā, ne beidzoties Nomas termiņam.
19.5.    Ar Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksu Nomnieks apstiprina, ka tam ir zināms Transportlīdzekļa vizuālais un tehniskais stāvoklis, kā arī tā komplektācija un ka tam nav nekādu pretenziju pret Iznomātāju šajā sakarā.
19.6.    Pēc Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksas Vispārējo noteikumu 19.4.p. noteiktajā kārtībā, pie nosacījuma, ka Nomniekam nav neizpildītu saistību pret Iznomātāju, Iznomātājs nodod Nomniekam īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli. Šajā punktā noteikto īpašuma tiesību pārreģistrāciju CSDD par saviem līdzekļiem apņemas veikt Nomnieks 3 (trīs) Darba dienu laikā pēc Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksas. Īpašuma tiesības uz Transportlīdzekli pāriet no Iznomātāja uz Nomnieku pēc Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksas Vispārējo noteikumu 19.4.p. noteiktajā kārtībā. Atsevišķa Transportlīdzekļa pirkuma līguma un Akta par Transportlīdzekļa nodošanu Nomniekam parakstīšana nav nepieciešama. Ar šī Līguma noslēgšanu un Vispārējo noteikumu 19.3. un 19.4.p. kārtībā izteikto oferti un akceptu Puses vienojas par būtiskajām Transportlīdzekļa pirkuma līguma sastāvdaļām. Transportlīdzekļa pirkuma līguma noteikumi ir ietverti šajā Līgumā, ofertē un akceptā, tāpēc atsevišķa Transportlīdzekļa pirkuma līguma noslēgšana nav nepieciešama. Ar Transportlīdzekļa pārdošanas cenas samaksu Iznomātājam uzskatāms, ka ir noslēgts Transportlīdzekļa pirkuma līgums, ar kuru Nomnieks pērk un Iznomātājs pārdot Transportlīdzekli.
20.    Citi noteikumi
20.1.    Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretrunā ar Vispārējiem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie.
20.2.    Visas Pušu iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
20.3.    Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu, faksu vai e-pastu, uz pasta adresi un/vai e-pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Pieteikumā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.
20.4.    Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs ir tiesīgs veikt jebkādu Nomnieka personas datu apstrādi, kā arī nodot un saņemt Nomnieka datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, kā arī parādvēstures datubāzēm u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, bet ne tikai ir riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Iznomātāja Privātuma Politiku.
20.5.    Iznomātājam ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Nomnieka norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Nomnieka pasta adresi, lai sasniegtu Nomnieku Līguma izpildes ietvaros.
20.6.    Nomnieks ir informēts, ka finansējums Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu sniegšanai Nomniekam tiek novirzīts no konkrētu Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no Nomas maksas samaksas var tikt izmantoti Iznomātāja saistību izpildei pret Trešajām personām, līdz ar to Nomnieks apzinās, ka nepieciešamības gadījumā, lai pārbaudītu Iznomātāja un Nomnieka saistību izpildi, Iznomātājs var nodot Nomnieka personas datus minētajai Trešajai personai.
20.7.    Noslēdzot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un iepazinies ar Iznomātāja Privātuma Politiku, ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, Iznomātāja apstrādāto datu kategorijām, pamatu un mērķi, iespējām atsaukt dotās piekrišanas un citiem tajā aprakstītajiem noteikumiem.
20.8.    Puses apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.
20.9.    Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, vai, ja ir ievērota zemāk norādītā kārība:
20.9.1.    piedāvājumu Līguma grozījumiem Līguma, t.sk. Vispārējo noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Nomniekam uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi, Iznomātājs publicē Mājaslapā un nosūta uz Nomnieka norādīto e-pasta adresi;
20.9.2.    Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Līguma grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Iznomātājs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Iznomātājs informē Nomnieku individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās;
20.9.3.    Nomnieks piekrīt/nepiekrīt Iznomātāja piedāvātajiem Līguma grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), nosūtot e-pasta vēstuli no Pieteikumā norādītā Nomnieka e-pasta adreses uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi šādā formātā: „Piekrītu” vai, ja noraida Līguma grozījumus – „Nepiekrītu”.
20.10.    Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrādi, tajā skaitā noteikt jaunas izdevumu pozīcijas vai izslēgt esošās. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir pieejama Mājaslapā. Informācija par izmaiņām Cenrādī Nomniekam tiek paziņota, izmantojot Iznomātājam pieejamos saziņas līdzekļus ar Nomnieku, vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, nosūtot Nomniekam attiecīgu informāciju par izmaiņām Cenrādī un jauno Cenrādi. Ja Nomnieks nepiekrīt Cenrāža izmaiņām, Nomniekam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī Līguma, paziņojot par to Iznomātājam un nemaksājot līgumsodu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu Minimālajā nomas termiņā. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma, tiek uzskatīts, ka Nomnieks ir piekritis Iznomātāja paziņotajam Cenrādim.
20.11.    Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
20.12.    Pušu strīdus saistībā ar Līgumu izšķirs Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
20.13.    Līgums tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja un viens pie Nomnieka. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
20.14.    Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām nodot (cedēt) no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu neierobežotam skaitam Trešo personu. Nomnieks neiebilst, ka šādā gadījumā Iznomātājs izpauž Trešajām personām visu informāciju, kas izriet no Līguma. Nomnieks piekrīt un apzinās, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par Iznomātāja no Līguma izrietošo prasījumu cesiju Trešajām personām.
20.15.    Nomnieks piekrīt, ka, cedējot Trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, šādām Trešajām personām (cesionāriem) ir tiesības cedētos prasījumus vai to daļu cedēt tālāk neierobežotam skaitam Trešo personu. Šādā gadījumā Trešajām personām (cesionāriem) ir tādas pat tiesības izpaust Trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, kā arī informāciju par Nomnieku, kādas ir noteiktas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu, un nav pienākuma informēt Nomnieku par šādu cesiju.
20.16.    Nomnieks piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījumā Iznomātājam ir tiesības, bet nav pienākums turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties kā kreditoru aģentam (pilnvarniekam) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto. Ja Iznomātājs turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus Iznomātājam uz Iznomātāja kontu vai citu kontu, kas norādīts Iznomātāja rēķinā/paziņojumā Nomniekam. Papildus tam, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam nav pienākuma informēt Nomnieku par faktu, ka Iznomātājs turpina darboties kā kreditoru aģents (pilnvarnieks). Ja Iznomātājs cedē no Līguma izrietošos prasījumus Trešajām personām, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus, tad Nomnieks turpina veikt Līguma maksājumus uz jauno kreditoru kontiem, kas norādīt Iznomātāja paziņojumā Nomniekam.
20.17.    Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs, piedāvājot (reklamējot) Trešajām personām iespēju cedēt tām no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust Trešajām personām, tajā skaitā ievietojot Mājaslapā, šādu ar Nomnieku saistītu informāciju: Nomnieka dzimumu, atrašanās vietu, ikmēneša neto ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi un citu ar Nomnieku saistītu informāciju. Publiski izpaužot (reklamējot) iespēju cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, Iznomātājs apņemas publiski neizpaust Nomnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi un attēlu.