Privātuma politika


PRIVĀTUMA POLITIKA

AS “Renti", reģistrācijas numurs 40203174147, turpmāk – Sabiedrība, ir izstrādājusi šo privātuma politiku, lai informētu fiziskās personas, kuras izmanto vai vēlas izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, turpmāk – Klients, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Sabiedrība kā personas datu apstrādes pārzinis veic ar Klientu, kuri ir fiziskas personas vai juridisku personu pārstāvji, personas datiem, lai sniegtu ar transportlīdzekļu ilgtermiņa nomu un iegādi saistītos pakalpojumus, tajā skaitā OCTA nodrošināšanu, turpmāk – Pakalpojumi. Sabiedrība nodrošina atbilstošus un pietiekamus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datu konfidencialitāti un integritāti.

AS "mogo", reģistrācijas numurs 50103541751, turpmāk – Komercaģents, Sabiedrības uzdevumā iegūst un apstrādā Klienta datus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu Sabiedrības vārdā. Komercaģents ir personas datu apstrādātājs, savukārt Sabiedrība ir personas datu pārzinis, kurš nosaka, tai skaitā, Klienta personas datu apstrādes mērķus, glabāšanas ilgumus un apstrādes līdzekļus.

Jebkura informācija, ko Klients sniedz Sabiedrībai, nav pieejama trešajām personām, ja šādai datu izpaušanai nav tiesiska pamata. Sabiedrība var izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā ar pamatotu pieprasījumu.

1. Sabiedrības kontaktinformācija

1.1. Klients ir tiesīgs sazināties ar Sabiedrību jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

1.1.1. e-pasta adrese: datuapstrade@mogo.lv.

1.1.2. telefona numurs: +371 66900900;

1.1.3. adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013;

2. Klienta personas datu kategorijas

2.1. Sabiedrība apstrādā zemāk definētās Klienta personas datu kategorijas:

2.2. Identifikācijas dati, tai skaitā, Klienta vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs, adrese, vadītāja apliecības dati, saziņas valoda;

2.3. Kontaktinformācija, tai skaitā, telefona numurs, e-pasta adrese;

2.4. Ar Transportlīdzekli saistītie dati, tai skaitā, transportlīdzekļa modelis, izlaiduma gads, reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs;

2.5. Līguma dati, tai skaitā, nomas maksa, pirkuma maksa, pirmās iemaksas un/vai drošības naudas apmērs, līguma vieta un datums;

2.6. Finanšu dati, tai skaitā, darba vietas nosaukums, ienākumu apmērs mēnesī, ienākumu avots, saistību apmērs mēnesī, riska novērtējums;

2.7. Konta dati, tai skaitā, pieslēgšanās dati, kontā veiktās darbības un pieprasījumi;

2.8. Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi, tai skaitā, informācija par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, informācija par līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem, Klienta iesniegtajiem pieteikumi, pieprasījumi un sūdzībām, 

2.9. GPS dati;

2.10. Balss ieraksta dati, tai skaitā, klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, sarunas datums un laiks;

2.11. Tehniskie dati, tai skaitā, Klienta izmantotā web servera adrese, domēna vārds, izmantotā pārlūkprogramma, IP adrese, izvēlētie uzstādījumi.

3. Personas datu apstrādes mērķi

3.1. Vispārīgā informācija

3.1.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu Pakalpojumus, tai skaitā, noslēgtu un izpildītu transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgumu, turpmāk – Līgums, , kā arī lai veiktu citu tiesisku personas datu apstrādi saskaņā ar šajā Privātuma politikā norādīto.

3.1.2. Sabiedrība apstrādā Klienta datus kā datu pārzinis tikai šajā Privātuma politikā un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītajos dokumentos norādīto mērķu izpildei.

3.1.3. Ja Klients nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Sabiedrība nevar nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu.

3.2. Sīkdatņu izmantošana

3.2.1. Sabiedrība savā mājaslapā www.renti.lv, turpmāk – Mājaslapa, izmanto sīkdatnes, ar kuru palīdzību tiek apstrādāti Tehniskie dati saskaņā ar Sīkdatņu politiku.

3.3. Līguma noslēgšana un izpilde

3.3.1. Ar mērķi identificēt Klientu, noslēgt un izpildīt Līgumu, tai skaitā, sazināties ar Klientu par Līguma izpildi, tiek apstrādāti Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Transportlīdzekļa informācija, Līguma dati, Finanšu dati, Balss ieraksta dati un Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi. Personas datu apstrāde nepieciešama pasākumu veikšanai pēc Klienta pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas, Līguma darbības laikā un pēc Līguma izbeigšanas, un lai ievērotu tādas Sabiedrības leģitīmās intereses kā Sabiedrības interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā, un lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību grāmatvedības vajadzībām.

3.3.2. Pirms Līguma noslēgšanas Sabiedrība veic Klienta identifikāciju interneta vidē, ja Klients piesakās Pakalpojumiem, izmantojot Mājaslapu. Klienta identifikācija interneta vidē tiek veikta, izmantojot autentifikācijas servisa sniedzēju. Ja Klients tiek identificēts, izmantojot autentifikācijas servisa sniedzēju, tiek piemērota šī pakalpojuma sniedzēja privātuma politika.

3.4. Konta izveidošana un uzturēšana

3.4.1. Lai izveidotu un uzturētu Klienta kontu Mājaslapā, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Līguma izpildes nodrošināšanai, tiek apstrādāta Identificējošā informācija, Līguma dati, Konta dati un Tehniskie dati.

3.4.2. Personas datu apstrāde balstās uz Līguma noslēgšanu un izpildi un Sabiedrības leģitīmo interesi aizsargāt savas intereses un tiesības strīda gadījumā, izmantojot, tai skaitā, Konta datus kā pierādījumus Klienta veiktajām darbībām.

3.5. Transportlīdzekļa drošības nodrošināšana

3.5.1. Ar mērķi nodrošināt transportlīdzekļa drošību pret zādzību/piesavināšanos un saņemt paziņojumus par transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus atļautās teritorijas, saskaņā ar Līguma noteikumiem transportlīdzeklis ir aprīkots ar globālās pozicionēšanas sistēmu, kā rezultātā tiek apstrādāti GPS dati.

3.5.2. Saistībā ar transportlīdzekļa drošības nodrošināšanu, GPS dati tiek apstrādāti balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi aizsargāt savu īpašumu.

3.5.3. Saistībā ar transportlīdzekļa izbraukšanas ārpus atļautās teritorijas monitorēšanu, GPS dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar Klientu noslēgto Līgumu.

3.5.4. Sabiedrība GPS datus apstrādā tikai gadījumā, ja ir radušās pamatotas aizdomas par transportlīdzekļa zādzību/piesavināšanos un/vai ir saņemts Klienta paziņojums par transportlīdzekļa zādzību, vai ir saņemts automātisks paziņojums par transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus atļautās teritorijas.

3.5.5. Sabiedrība neveic regulāru transportlīdzekļa atrašanās vietas vai Klienta izmantoto maršrutu novērošanu, un šie dati tiks apstrādāti līdz Līguma izpildei.

3.6. Ar Klientu noslēgto Līgumu cesija (to piedāvāšana cedēšanai potenciālajiem investoriem) un finansējuma piesaistīšana

3.6.1. Ar mērķi cedēt no Līguma izrietošos prasījumus, tiek apstrādāti Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Transportlīdzekļa informācija, Līguma dati, Finanšu dati, Balss ieraksta dati un Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi.

3.6.2. Personas datu apstrāde balstās uz Sabiedrības leģitīmo interesi izmantot ar tiesību aktiem piešķirtās tiesības cedēt no Klienta līguma izrietošos prasījumus un piesaistīt finansējumu biznesa attīstībai. Klienta dati cesijas rezultātā tiek nodoti cedentam saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.

3.7. Mārketinga un citu paziņojumu nosūtīšana

3.7.1. Ar mērķi nosūtīt mārketinga un cita veida paziņojumus, tai skaitā, personalizētus piedāvājumus un aptaujas, turpmāk – Paziņojumi, var tikt apstrādāti Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Transportlīdzekļa dati, Finanšu dati un Dati par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi, atkarībā no tā, kāda veida Paziņojumi tiks nosūtīti.

3.7.2. Atsevišķu Paziņojumu nosūtīšana var tikt balstīta uz profilēšanu (vairāk informācijas Privātuma politikas 6. nodaļā).

3.7.3. Sabiedrība nosūta Klientam Paziņojumus, kas satur informāciju par Sabiedrības rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju, kas nav saistīta ar Līguma izpildi un Pakalpojumu sniegšanu, balstoties uz Klienta piekrišanu.

3.7.4. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu Paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz brīdim, kad beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana par Paziņojumu saņemšanu neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

3.8. Mājaslapas darbības uzlabošana un analizēšana

3.8.1. Ar mērķi uzlabot un analizēt Mājaslapas darbību, tiek apstrādāti Tehniskie dati, tai skaitā, Mājaslapā veiktās darbības. Sīkāku informāciju varat iegūt sadaļā Sīkdatņu politika.

3.9. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

3.9.1. Ar mērķi uzlabot Pakalpojumus un to kvalitāti, tiek apstrādāti Balss ieraksta dati un dati par Klienta pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību.

3.10. Klientu un Sabiedrības īpašuma aizsardzība.

3.10.1. Sabiedrības un Klienta materiālo vērtību aizsardzībai, kā arī Sabiedrības darbinieku, viesu un Klientu fiziskās drošības nolūkos Sabiedrība drīkst izmantot novērošanas aprīkojumu, lai uzraudzītu cilvēku kustību, lietas un darbības, kas notiek Sabiedrības izmantotajā teritorijā (klientu apkalpošanas vietās, darba telpās, auto tirdzniecības vietās u. c.), un elektroniski ierakstīt šādas novērošanas rezultātus.

3.10.2. Sabiedrība veic videonovērošanu, balstoties uz Sabiedrības leģitīmo interesi aizsargāt savu īpašumu un darbiniekus, un Klienta īpašumu un veselību.

4. Datu ierakstīšana

4.1. Sabiedrība ir tiesīga ierakstīt visas operācijas, kuras Klients ir veicis ar saziņas līdzekļu (piemēram, tālruni, datortīklu) starpniecību, proti, nosūtīt Klientu datus, lai novērtētu klientu apkalpošanas darba kvalitāti, efektīvi un objektīvi risinātu iespējamās Klientu sūdzības, un, ja nepieciešams, pierādītu Klientu operācijas vai gribas izpaušanu ar saziņas līdzekļu starpniecību.

5. Datu nodošana sadarbības partneriem un trešajām personām

5.1. Visu Klienta personas datu apstrādes nolūku ietvaros Klienta personas datus var saņemt un apstrādāt Sabiedrība un Sabiedrības sadarbības partneri, kas nodrošina IT, grāmatvedības, komunikācijas, bankas, juridiskos, apdrošināšanas un citus pakalpojumus. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Sabiedrībai ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldību iestādēm.

5.2. Bez augstāk uzskaitītajiem sadarbības partneriem Klienta dati var tikt nodoti arī citiem saņēmējiem, tai skaitā, bet ne tikai:

5.2.1. institūcijām, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;

5.2.2. auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un revidentiem;

5.2.3. parādu piedzinējiem vai citām juridiskajām personām saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpus tiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;

5.2.4. arhivēšanas, pasta  un citu pakalpojumu sniedzējiem;

5.2.5. apdrošināšanas sabiedrībām.

5.3. Sabiedrībai ir tiesības pilnvarot Sabiedrības grupas uzņēmumus vai savus sadarbības partnerus (trešās personas) veikt atsevišķas darbības ar Klientu noslēgtā Līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai.

5.4. Sabiedrība nenodod Klienta personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Sabiedrības funkcijas personas datu apstrādātājiem, Sabiedrība apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klienta personas datu apstrādātājs ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Sabiedrības noteiktajiem drošības standartiem.

5.5. Nododot Klienta datus trešajām personām vai sadarbības partneriem, Sabiedrība nodrošina, ka tiek nodots tikai nepieciešamais datu apjoms.

6. Datu glabāšanas termiņi

6.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

6.1.1. kamēr Klienta dati ir nepieciešami Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai.

6.1.2. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

6.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

6.1.4. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Klients vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

6.1.5. tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais Līgums;

6.2. Kad tiek sasniegts datu apstrādes mērķis un izbeidzas minētie apstākļi, Klienta personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.

7. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

7.1. Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko Sabiedrība izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Klientu ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, nākotnes aktivitātes.

7.2. Profilēšanas rezultātā Sabiedrība izvērtē un iedala Klientu konkrētā klientu kategorija pēc noteiktiem kritērijiem, kā rezultātā Klientam tiek izveidots personalizēts produkts vai piedāvājums (tai skaitā izdevīgāki produkti vai piedāvājumi) vai atlaides.

7.3. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai, Klienta konsultēšanai, personalizētu komerciālu paziņojumu sagatavošanai un citu līdzīgu automatizētu lēmumu pieņemšanai.

7.4. Veicot profilēšanu, Sabiedrība apstrādā Identifikācijas datus, Līguma datus, Transportlīdzekļa datus, Finanšu datus un Datus par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi.

7.5. Klientam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa pieteikumu apstrādā fiziska persona nevis automatizēta sistēma, taču otrreizēja pieteikuma pārstrāde nenozīmē to, ka rezultāts būs atšķirīgs.

8. Klienta kā datu subjekta tiesības

8.1. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, kā arī īstenot tiesības iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var kādā no šiem veidiem:

8.2.1. rakstveida formā klātienē klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

8.2.2. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@renti.lv;

8.2. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.3. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā veidā, ja tas ir tehniski iespējams, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

8.4. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv.

8.5. Jebkuru piekrišanu savu personas datu apstrādei Klients var dot Sabiedrības interneta vietnēs, pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz Sabiedrības zvanu centru vai klātienē Sabiedrības telpās.

8.6. Dotā piekrišana personalizētu un/vai vispārīgu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz to atsaukumam.

8.7. No dotās piekrišanas Paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:

8.7.1. nosūtot e-pastu uz adresi info@renti.lv;

8.7.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru +371 66900900 ;

8.7.3. klātienē klientu apkalpošanas centros to darba laikā.

8.8. Sabiedrība pārtrauc Paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

8.9. Jebkuras piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

9. Saites uz trešo personu interneta vietnēm

9.1. Mājaslapā var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, ar ko Klientam jāiepazīstas, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Sabiedrība nav atbildīga un neuzņemamas atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu.

10. Izmaiņas Privātuma politikā

10.1. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Sabiedrības Klientu apkalpošanas vietās, Sabiedrības mājaslapā, pa pastu, pa e-pastu, vai citā veidā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā. Iesakām apmeklēt Mājaslapu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

Informējam, ka AS “Renti” līguma pamatnoteikumos un vispārīgajos noteikumos ir veiktas šādas izmaiņas: (1) no 07.10.2020. līguma noteikumi tika papildināti ar OCTA nosacījumiem un (2) no 01.11.2020. minimālais nomas termiņš pagarināts no 12 uz 18 mēnešiem, kā arī veiktas izmaiņas attiecībā uz līgumsoda apmēru. Norādām, ka izmaiņas ir attiecināmas tikai uz tiem līgumiem, kuri noslēgti sākot ar to dienu, kad izmaiņas ir veiktas.

25-10-2021 21:45:18
Aizpildīt pieteikumu!